Roverská wiki

Kdo je to rover / rangers

z Roveringu v 15ti bodech b1. "15-24 let"

1. Jako člen/ka Junáka – českého skauta jsi roverem nebo rangers (RS) zhruba ve věku 15 - 24 let. Rovering je pak výchovný program určený pro tuto věkovou kategorii. Tento výchovný program je pro tebe určen bez ohledu na to, jaké další role na sebe v organizaci bereš. Tedy i pokud jsi zároveň rádcem družiny, vedoucím oddílu, hospodářem nebo správcem klubovny, jsi současně roverem.

Věkové kategorie pro nový program - vývojové, zadání nástrojů roverského programu 2010, registrační kategorie 2015, Doporučený přístup VK 2019, Kdo je rover/rangers, strategie: Podpora roverské výchovné kategorie, Vyjádření RO k horní věkové hranici 2020

Rovering v 15ti bodech

Z roverské porady 2010

Každý člověk se stává roverem/rangers tehdy, pokud ve svém každodenním životě co nejlépe naplňuje následující:

 1. je skaut/ka
 2. je aktivním občanem
 3. vytváří dobré mezilidské vztahy
 4. je součástí celého roverského společenství
 5. přijímá odpovědnost za svůj rozvoj
 6. je otevřený novým možnostem a výzvám
 7. hledá aktivně svou cestu
 8. je vzorem a inspirací svému okolí
 9. přijímá heslo SLOUŽÍM
 10. hledá oporu v nejvyšší Pravdě a Lásce

účastníci Roverské porady 2010 2016/10/11 12:04

Jaké role na sebe rover přijímá?

Z níže zpracované tabulky vyplývá důležitá informace. Roverská věková kategorie není tak přímočará a přehledná, jako jsou světlušky a vlčata či skauti a skautky. Příslušníci této cílové skupiny jsou rozmanití v zájmech i povinnostech. Tedy jejich potřeby jsou různé, stejně tak budou různé i věci či nástroje, které je rozvýjejí a které je baví. Při práci s RS je nezbytné si toto uvědomovat. Jaké role na sebe rover přijímá? - viz. rozpracovaná tabulka

Jak se stanu roverem / rangers

Nejzásadnější texty přináší Roverská metodika.

Velmi inspirativní ti může být článek z časopisu Kmen SKAUT KONČÍ, ROVER ZAČÍNÁ kde autorka pojednává o svém vstupní rituálu, jak jej zažila ona, co je na rituálech důležité a na co později nezapomenout.

Pomoci může také Roverská cesta, která vznikla jako vedleší výstup z ze strategického projektu Roverká literatura. Kde se popisují cesty, jakmi rover prochází během svého roverského věku.

z Roveringu v 15ti bodech b13. "Končíme ve 24 letech"

13. Roverská výchovná kategorie by měla končit zhruba ve věku 24 let. Ukončením roverského věku opouštíš cestu vedenou průvodci a začínáš svou vlastní. Vystupuješ z cílené výchovy organizace a další rozvojové cíle si pro sebe stanovuješ sám. Zmíněná věková hranice je určena do určité míry uměle, stejně jako v předchozích kategoriích záleží i na individuálních faktorech. Roverem se tak můžeš rozhodnout přestat být dřív, nebo - po dohodě s tvým průvodcem - i o něco málo později. Rovering v 15ti bodech

Už nejsem roverem/rangers. Poznáš to?

Již nebýt roverem, ukončit svůj roverský věk je téma obsáhlé. Jsou skauti, kteří se nedokázali vzdát role rovera ani v téměř 50-ti letech. Proč? Když víme, že roverem je člověk od 15-ti do 24 let (jak říká věkové uspořádání Junáka)? Možná nechtějí opustit roli poutníka, hledače a dobrodruha. Možná nechtějí být učiteli, ale chtějí se stále učit a objevovat. Není třeba mít to nikomu za zlé, jsou to dobré role i pro dospělého.

Nebýt roverem je spíše otázka příjmutí než odejití. Není zde třeba se s něčím loučit, ale je třeba něco nového přijmout. Přijmou jinou, další roli ve svém životě. Možná by někdo mohl říct: je třeba stát se dospělým. To má v naší společnosti a různých sociálních systémech různé příznaky a vyjádření (18let, maturita, vysoká škola, zaměstnání, vlastní domov, děti, …). Bude v tom ale něco hlubšího než věci pohledem zřetelné. Bude to něco vnitřního. Možná začne člověk pocitovat touhu tvořit, vydávat energii a začít svým způsobem měnit svůj svět, svět kolem sebe. Už ne tolik hry o životě, ale více hry života. To přece neznamená se něčeho vzdát, naopak. Znamená to přijmou sebe sama, být sebou, být naplno, být za sebe zodpovědný plném slova smyslu. Už nepotřebuji delegovat svoje potřeby na někoho jiného, zvládnu si je zajistit a najít sám. Sám dokáži najít, co má pro mne smysl dělat, a co naopak nemá. Nebýt sobec, ale naslouchat.

Roverská společenství, oddíly, střediska, kmeny mívají své tradice, jak přijít k roli rovera a někdy i jak ji opustit. Možná toho je zapotřebí. Mít tradici, rituál jak přijmou novou roli - roli dospělého.

Jaké nové role může dospělí skaut v Junáku zastávat?

 • cesta činnovníka v mladém hnutí (dál se věnovat oddílu, kmenu v jiné roli)
 • cesta instruktora (stát se skautkým vzdělavatelem, doplnit si potřebné kvalifikace, sbírat zkušenosti a předávat je)
 • cesta Kmene dospělých (kmen ne roverský, ale stejně může být dobrodružný)

Doporučujeme také článek Mezi roveringem a skautingem dospělých, který vyšel v únoru roku 2021 v časopisu Skautský svět. Dále se koncem roverského věku zabývá Závěrečná zpráva roverského průzkumu z r. 2021. A také roverská metodika Putování ke skautské dospělosti a Rovering v 15ti bodech.

Pociťme tu kontinuitu v anglických originálech hesel jednotlivých skautských, věkových kategorií: Do your best - to be prepared - for servis. Hloubka toho sdělení je extrémně jasná. Pochopení všech hesel v jejich návaznosti, pohopení a přijetí cesty ke třem skautským principů, které současně představují tři služby roveringu je cílem roverského konání. A tady lze rovering vyhrát, ukončit - jít dál.

Doporučujeme k tématu:

Miroslav Martinek 2016/10/11 12:55

z Roveringu v 15ti bodech b2. "Rovering má svoje cíle"

Roverský věk je poslední výchovnou kategorií Junáka – českého skauta, která má své výchovné cíle. Jsou jimi převzetí odpovědnosti samostatně pracovat na svém dalším rozvoji (seberozvoj) a přijetí tří skautských principů (povinnost vůči Bohu, vůči ostatním a vůči sobě) jako základu celoživotního úsilí tvořit svět lepším. Předpokládáme tedy, že po naplnění roverského věku je člověk „skautský dospělý“. Rovering v 15ti bodech

Znaky roverské identity