Roverská wiki

Rovering v 15ti bodech

poslední verze dokumentu v online podobě Gdoc | duben 2021

Cílem tohoto dokumentu je výstižně shrnout vše podstatné o roveringu a odpovědět na otázky, které se kolem něj často objevují. Jedná se o výtah klíčových věcí z Metodiky pro práci s roverským věkem, který dá základní a rychlý přehled o tematice všem důležitým hráčům na roverském poli. Těmi jsou zejména starší roveři, vedoucí roverů a tahouni roverských společenství, ale také vedoucí oddílů a středisek nebo roverští zpravodajové. Nenechte se zmást tím, že oslovujeme rovera a rangers samotné.Vás jako jejich potenciální průvodce a podporovatele rozhodně nemají tyto informace minout.

V tomto textu jsou pro zjednodušení použity pojmy rover, roverský program a rovering jako označení vztahující se jak na kluky, tak na holky.

1. Jako člen/ka Junáka – českého skauta jsi roverem nebo rangers (RS) zhruba ve věku 15 - 24 let.

Rovering je pak výchovný program určený pro tuto věkovou kategorii. Tento výchovný program je pro tebe určen bez ohledu na to, jaké další role na sebe v organizaci bereš. Tedy i pokud jsi zároveň rádcem družiny, vedoucím oddílu, hospodářem nebo správcem klubovny, jsi současně roverem.

Věkové kategorie pro nový program - vývojové, zadání nástrojů roverského programu 2010, registrační kategorie 2015, Doporučený přístup VK 2019, Kdo je rover/rangers, strategie: Podpora roverské výchovné kategorie, Vyjádření RO k horní věkové hranici 2020

2. Roverský věk je poslední výchovnou kategorií Junáka – českého skauta, která má své výchovné cíle.

Jsou jimi převzetí odpovědnosti samostatně pracovat na svém dalším rozvoji (seberozvoj) a přijetí tří skautských principů (povinnost vůči Bohu, vůči ostatním a vůči sobě) jako základu celoživotního úsilí tvořit svět lepším. Předpokládáme tedy, že po naplnění roverského věku je člověk „skautský dospělý“.

Odkaz na Křižovatku k tématu skautských kompetencí, RS Metodika

3. Svou cestu k seberozvoji a životu dle skautských principů jsi začal od samého vstupu do organizace, na prahu roveringu tedy nezačínáš od nuly.

Junák – český skaut stanovuje sadu dílčích cílů (znalostí, dovedností a postojů), které bychom si měli během skautské výchovy osvojit. Tyto cíle nazýváme skautské výchovné kompetence, jsou shodné pro všechny výchovné kategorie, ale v každém věku mají specifické projevy. Dbají na všestranný rozvoj osobnosti v duchu poslání Junáka – českého skauta. Jednotlivé součásti programu mladších členů (například aktivity v pěšince benjamínků, cestičkách světlušek nebo ve skautských stezkách) jsou vymyšlené právě tak, aby pomáhaly postupnému osvojování skautských kompetencí, a své vlastní nástroje a cesty podpory má také rovering.

Kompetence pro mladší RS věk – obsahový cíl, Odkaz na Křižovatku k tématu skautských kompetencí.

4. Roverský věk má dvě fáze – mladší (cca 15 - 19 let) a starší (cca 20 - 24 let) roverský věk

Které odpovídají přechodu na střední a poté vysokou školu/do práce.

Metodika pro RS

5. Jako mladší rover máš dva velké cíle:

  • Pokračuj v osvojování kompetencí skautské výchovy určené pro mladší roverský věk. Ty jsou rozděleny do oblastí roverské cesty: objevování vlastních fyzických a duševních možností, navazování dobrých vztahů, hledání vlastního místa ve společnosti, nalézání vlastního vztahu k přírodě, hledání Pravdy. Kompetence pro mladší RS věk – obsahový cíl, RS Metodika
  • Uč se samostatně aktivně a cíleně rozvíjet svou osobnost a přebírat odpovědnost za svůj celoživotní rozvoj. [Samostatná metodika: Sebepoznání, sebepojetí a sebevýchova (není)]

První cíl podporuje cíl druhý: Hledáním vlastních způsobů osvojování kompetencí skautské výchovy rozvíjíš sám sebe a nespoléháš jen na to, co ti nabídne okolí.

6. V mladším roverském věku ale nemáš být na všechno sám

Podporou ti může být:

  • Průvodce. Pozice průvodce je v mladším roverském věku důležitá, protože přechod od rozvoje k seberozvoji vyžaduje podporu a čas. Průvodce ti tak pomůže s volbou tvých rozvojových cílů, bude schopen tě nasměrovat, předávat zkušenosti, nakopávat, když bude potřeba, nebo upozorňovat, že by sis měl/a třeba odpočinout. V realitě našich oddílů se takovým průvodcem nejspíš stane někdo z vedoucích. Společně máte za úkol přetvořit svůj vztah z vedoucí-dětský člen na průvodce-rover. K tomu je nutná vzájemná důvěra a respekt. Svého průvodce (i dalšího v řadě) ale můžeš hledat i jinde, např. mezi staršími rovery. Roverský průvodce – projekt strategie, Metodika pro RS
  • Vedoucí tvého oddílu. Každý vedoucí má totiž zodpovědnost za výchovu všech členů svého oddílu a to ve všech výchovných kategoriích. Tedy i za rozvoj členů v roverském věku, přestože jsou to zároveň třeba oddíloví rádci, členové oddílové rady ap. I on by ti tedy měl být na roverské cestě partnerem a dát ti prostor pro naplnění roveringu. Pokud jsi členem přímo roverského kmene či společenství, tvůj vedoucí to bude mít o to snazší.
  • Vedení střediska. Ten má obdobě odpovědnost za výchovnou činnost v oddílech, kmenech/RS společenstvích. Pokud je tedy rovering někde nevhodně opomíjen, je na místě podpora střediska. Může ji delegovat na roverského zpravodaje, nebo jinou pověřenou osobu pro práci s RS, zasadit se o založení RS kmene, nebo jinak roverskou výchovu podpořit.
  • Roverské heslo „Sloužím!“ je ti vodítkem k vědomému přijetí tří skautských principů. Uskutečňování tří typů služeb (služba sobě, služba druhým, služba vyšším principům) pomáhá hlubšímu pochopení tří skautských principů po celý roverský věk. Tři služby realizuj adekvátně a vědomě – podle vlastních možností a schopností. O hesle: legenda k heslu na wiki, nový letáček (zatím není)
  • Ostatní roveři a rangers. Nejsi na to sám/sama, spoj se s kamarády z tvojí generace, z tvého kmene. Podpořte se. Věnujte se svému rozvoji a osvojování kompetencí společně. V tomto věku je přirozené a důležité sdílení a život ve společenství vrstevníků. Současně je rozvoj ve společenství důležitým prvkem skautské výchovné metody. [Podpůrné nástroje RR: RIS – mapa kmenů, kalendář (zatím není)]

7. Při přípravě roverského programu se opři o skautskou výchovnou metodu

Která platí pro všechny výchovné kategorie. Je založena na osmi prvcích (učení se zkušeností, společenství vrstevníků, symbolický rámec, příroda, program osobního růstu, dospělí průvodci, zapojení do společenství, slib a zákon), které dohromady tvoří vnitřně provázaný a skautskou praxí prověřený výchovný systém (Stanovy Junáka; Hlava 2, odstavec (9)).

8. Je pravděpodobné, že v roverském věku budeš působit ve vedení mladších členů

(třeba jako rádkyně, člen vedení oddílu, sám vedoucí). Zejména v mladším roverském věku je ale podstatné, aby vedení mladších zcela nepřevážilo nad tvou roverskou činností.

  • Jedním z možných řešení je se od vedení nejdříve odpojit (opodstatněný může být půlrok, ale klidně i víc) do roverské družiny či jiné formy roveringu. Budeš mít možnost získat vlastní sebejistotu, poznat svoje schopnosti a limity, které ti umožní se později do práce v oddíle, ať už ve vedoucí nebo nevedoucí roli, lépe zapojit.
  • I pokud se zapojíš do vedení oddílu mladších členů rovnou, nezapomínej, že jsi rover a hledej i prostor pro vlastní roverskou činnost. Ať už souběžnou účastí v roverském společenství u vás v oddíle/středisku či jinak.

9. Při přechodu do staršího RS věku (tedy kolem 19. roku věku) je čas začít pomýšlet na roverský slib

(případně obnovu skautského slibu). Měl by být složen jako vyjádření odhodlání, že chceš vzít svůj život do vlastních rukou. [Přechodové rituály – samostatná metodika (není), Metodika pro RS]

10. Ve starším roverském věku je tvým hlavním cílem převzít v plné šíři odpovědnost za sebe sama a svůj celoživotní rozvoj.

11. I ve starším roverském věku můžeš používat nástroje, které jsi měl k dispozici dříve

(bod 6) včetně navazující sady projevů kompetencí pro starší roverský věk. [Projevy kompetencí pro starší RS věk – obsahový cíl (pokud vzniknou)]

12. Vedle rozvoje kompetencí je součástí staršího roverského věku přebírání rolí

(ať už v organizaci nebo mimo ni), které tě učí být platným členem společnosti a dále díky nim rosteš. Vedení mladších členů i všechny další role, jako správcovství klubovny, instruktor aj. mají tedy ve starším RS věku přirozeně větší prostor oproti mladšímu RS věku.

13. Roverská výchovná kategorie by měla končit zhruba ve věku 24 let.

Ukončením roverského věku opouštíš cestu vedenou průvodci a začínáš svou vlastní. Vystupuješ z cílené výchovy organizace a další rozvojové cíle si pro sebe stanovuješ sám. Zmíněná věková hranice je určena do určité míry uměle, stejně jako v předchozích kategoriích záleží i na individuálních faktorech. Roverem se tak můžeš rozhodnout přestat být dřív, nebo - po dohodě s tvým průvodcem - i o něco málo později.

14. I po naplnění roverského věku ti organizace nabízí další cesty.

Můžeš dále jezdit na kurzy, které to umožňují, a hledat cesty dalšího seberozvoje. Můžeš být i součástí roverského kmene v roli průvodce. Můžeš pokračovat v činnosti pro své středisko/okres/kraj/ústředí, můžeš mít činovnickou roli (vedoucí oddílu mladších členů, střediska,…), jít cestou instruktora/vzdělavatele, stát se členem klubu kmene dospělých, věnovat se rodinnému skautingu a mnohé jiné. Rodinný skauting 2014 – křižovatka, Kmen dospělých – web]

15. Roverské heslo „Sloužím!“ s koncem roverského věku neztrácí platnost.

Stejně jako skautské „Buď připraven!“ si ho vezmi s sebou. Bude ti vodítkem k naplňování skautského poslání zanechat svět lepším. Služba sobě – zavazuje k celoživotní práci na sobě, k osobnímu rozvoji, k všestranné přípravě na plnění dalších úkolů. Služba druhým – vyzývá poskytovat, dle svých nejlepších možností, oporu druhým lidem, přírodě, životu jako takovému. Služba vyšším principům – zavazuje k hledání osobní cesty ke skutečnostem, které nás přesahují, přijetí nejvyšší Pravdy a Lásky jako určující skutečnosti, která dává cíl životnímu úsilí.