Roverská wiki

Doporučený přístup vůdcovských kurzů k přípravě vůdců k práci s roverskou výchovnou kategorií

Vůdcovské kurzy jsou jedním z klíčových prvků skautského vzdělávání, ale také směřování výchovy v Junáku - českém skautu, neboť ovlivňují a nasměrovávají budoucí vedoucí oddílů. Ukazují a určují vhodné cesty a přístupy, jak vést oddíl. Vzdělávají nejen v oblasti práva, komunikace, hospodaření, ale také (a to především) ve stránce osobnostní, výchovné a metodické. Předávají budoucím vedoucím, jak pracovat s dětmi a mládeží a současně svým apelem zdůrazňují některé oblasti, jež jsou pro vedoucí dle daného kurzu více či méně důležité.

Tento text vznikl na základě průzkumu (1) mezi vůdcovskými kurzy, z kterého vyplynulo, že ve svém vzdělávání často opomíjí roverskou kategorii. Stejný závěr byl formulován také na ULŠ 2018. Roveři a rangers jsou důležitou výchovnou kategorií, kterou nemáme opomíjet, ale často se tak děje možná i proto, že pracujeme často jen s předpokladem roverských kmenů. Realita je ale taková, že v největší míře fungují RS (2) v rámci oddílových rad a mnohdy svůj kmen nemají. Proto je důležité učit vedoucí oddílů pozornosti vůči RS ve svých oddílech. Mj. jim to může pomoci k tomu, že v nich budou mít dobré parťáky pro oddíl do budoucna. Cílem následujícího textu je připomenout poslání Junáka jako organizace, zdůraznit význam přípravy vůdců na práci s roverskou výchovnou kategorií a v neposlední řadě dát několik doporučení v oblasti vzdělávání vůdců pro práci s roverskou kategorií. Text se opírá o dvě východiska, která jsou klíčová pro uvědomění si významu celého textu:

  1. Posláním Junáka - českého skauta je podporovat všestranný rozvoj mladých lidí (dětí a mládeže).
  2. Za výchovu všech členů a členek oddílu je zodpovědný vedoucí oddílu.

Kdo jsou roveři a rangers?

Jako RS jsou nejčastěji označováni skauti a skautky ve věku 15 - 26, ale možná je nasnadě ještě jeden pohled, který, ač není přesně věkově ohraničen, nám dává přesnější pohled na to, kdo jsou RS. Jedná se o dospívající členy, kteří ještě alespoň z jednoho hlediska nejsou dospělými. Tato skupina se také nazývá mládež (3). v Junáku se nazývána jako roverská kategorie a jedná o poslední výchovnou kategorii. Jedním z hlavních úkolů v roverském věku je dokončit (již ve skautském nebo dřívějším věku započatý) přechod od výchovy k sebevýchově, od rozvoje k seberozvoji. Takový úkol není snadný ani samozřejmý, neměli bychom tedy zapomínat, že i v tomto věku RS potřebují pomoc a podporu na vlastní cestě a skrze rovering jim tuto podporu nabízíme. Pozornost, kterou RS věnujeme, by neměl upozadit ani fakt, že řada z RS je už plně zapojována do vedení oddílu či jiných pozic. Činovnická role může jít s roveringem ruku v ruce, pomoc u mladších oddílů může být důležitou součástí roveringu, roverský program se ovšem činovnickou rolí nevyčerpává.

* (1) Proběhl na podzim roku 2018 * (2) RS - zkratka původního anglického „Rover Scout“ tedy pro nás Roveři i Rangers bez ohledu na pohlaví. * (3) Ta z různých hledisek bývá různě ohraničována. Prakticky vždy začíná věkem 15 let ale, konec tohoto období se značně různí. Ze sociologického hlediska často končí i věkem 30 let. Mimo to je mládež charakterizována jako sociální skupina, která není ve sféře pracovní ani společenské ještě plně výkonná a není sociálně dospělá. Právě sociální dospělost je podobně důležitá jako fyziologická a psychická dospělost. Složitost nastává v tom, že se období dospívání stále rozšiřuje oběma směry - zkracuje dobu dětství a oddaluje dobu dospělosti. Psychická a fyziologická dospělost nastává dříve a sociální dospělost se oddaluje.

Doporučení pro vůdcovské kurzy

1.Proč je nezbytné na všech vůdcovských kurzech vzdělávat všechny budoucí vedoucí oddílů v oblasti rozvoje roverů a rangers?

RS jsou členy nejen roverských kmenů, v oddíle mladších členů působí jako roverské skupiny, často jsou to rádci, činovníci oddílu a další členové oddílu. Nakonec i sám vedoucí je mnohdy v roverském věku a oddílová rada svým věkovým složením často připomíná roverský kmen, jehož hlavní náplní činnosti je výchova mladších členů. Tato skutečnost nás upozorňuje, že vedoucí oddílu by neměl zapomenout na rozvoj svých “spolupracovníků” a ostatně všech roverů a rangers, a to nejen v oblastech práce s dětmi, ale také v osobním a dalším rozvoji. RS jsou členy většiny oddílů mladších členů, kde jsou brána jako hlavní cílová skupina nejčastěji mladší holky a kluci, avšak minimálně stejný zájem o všestranný rozvoj by měl být kladen také na roverskou kategorii. Protože:

Vedoucí je zodpovědný za rozvoj všech členů oddílu. Neznamená to, že vždy musí tento rozvoj vykonávat, stejně jako rozvoj dětí deleguje na rádce a sám třeba žádnou družinu nevede, může rozvoj roverů v oddíle delegovat na někoho zkušenějšího, kdo bude mít současně více času se jim věnovat - například na výchovného (či roverského) zpravodaje, roverského průvodce nebo může požádat o pomoc z řad členů střediska. Důvodem proč tuto práci delegovat může být např. nedostatek času nebo situace, kdy vedoucí oddílu je sám roverskou kategorií a rozvíjet stejně staré nebo i starší může být značně náročné. Dalším faktorem, který hraje roli a znáročňuje práci s RS je diferencovanost této kategorie. Různě staří RS mají jiné potřeby a zájmy. Důležité je, aby si své zodpovědnosti byl vedoucí vědom a snažil se rozvoj RS zajistit. V ideálním případě (a zvlášť pokud oddílová rada svým složením připomíná roverský kmen) by měl být sám tím hybatelem, tím kdo se snaží všestranně rozvíjet všechny členy oddílu a zvláště mladší RS (4).

Dalším důvodem, proč by měl vedoucí rozvíjet RS a opět je nasnadě zdůraznit především mladší RS (také proto, že starší RS jsou - měli by být - mnohem více schopni seberozvoje) je skutečnost, že mnozí z nich jsou to budoucí činovníci a případně i nástupci daného vedoucího.

I přestože se některé vůdcovské kurzy profilují jako zaměřené na konkrétní výchovnou kategorii, rozhodně by se měly zabývat ve svém programu i těmi ostatními a nikdy by neměli opomíjet tu roverskou, protože jak jak již bylo výše řečeno a vysvětleno, RS jsou téměř ve všech oddílech mladších členů. V roce je 2019 je to necelých 8% oddílů mladších členů, které nemají členy v roverském věku.

  • (4) V současné době rozdělujeme RS na mladší (15 - 18 let) a starší RS (19 - 26 let)

2. Co učit budoucí vedoucí? V čem a jak by vedoucí oddílu měli rozvíjet RS?

Možná důležitější než odpověď na otázky v čem a jak rozvíjet RS je, aby si vedoucí vůbec uvědomovali, kdo jsou RS a to, že mají RS cíleně všestranně rozvíjet. Výchova totiž nekončí ve skautském věku, ale pokračuje i během celého věku roverského a je v něm stejně důležitá jako ve všech předchozích kategoriích. Ustrnutím ve výchově s přechodem do roverského věku, se obíráme o spoustu práce, kterou jsme mladším holkám a chlapcům věnovali. Uvědomit si povinnost s RS soustavně a cíleně pracovat, vychovávat a rozvíjet je stejně jako předchozí výchovné kategorie je první a ten nejdůležitější krok.

Vzdělávací bloky, které se věnují RS a na vůdcovských kurzech by neměly chybět:

Vzdělávací blok na práci s nástroji roverské výchovy. Protože jak výzvy, tak projekty, stejně jako každý jiný nástroj mohou být používány více nebo méně vhodně. A aby byly používány správně a co nejvhodněji, je nutné, aby vůdce tyto nástroje ovládal. Vzdělávací blok o tom jak pracovat s oddílovou radou a to nejen po stránce manažerské (plánování, práce v týmu…), ale uvědomovat si i (věkové) složení oddílové rady a přemýšlet o potřebách a zájmech jejich členů. Sledovat a reflektovat vývoj skupiny a případné stárnutí oddílové rady. A samozřejmě nesmí se zůstat pouze u sledování, ale také by měl vedoucí oddílu soustavně a cíleně členy oddílové rady rozvíjet. Vzdělávací blok o práci se začínajícími rovery. Aby vedoucí uměli nabídnout vhodnou činnost všem svým členům při přechodu ze skautského do roverského věku (ale samozřejmě i kdykoli později). Protože ne každý RS je vhodný rádce nebo chce být rádcem. A současně mnohdy v oddíle dorůstá do roverského věku více členů než je potřeba rádců. Vedoucí oddílu by měl přemýšlet a snažit se nabídnout vhodnou činnost všem členům a rádcovská cesta, potažmo vůdcovská cesta je jen jednou z možností a mimo ni existuje i mnoho dalších cest. A tedy zpět k otázce v čem a jak rozvíjet RS? Na otázku v čem? rozvíjet rovery by měly odpovědět roverské kompetence. A na otázku jak? by měli odpovědět v jedné řadě nástroje roverské výchovy, a pak a to především by se mělo jednat o soustavnou a plánovanou činnost vedoucího oddílu. A nakonec je tu Roverský odbor, který je k dispozici také vůdcovským kurzům s pomocí plánování a přípravy vzdělávacích bloků na práci s roverskou kategorií.

Zde výpis toho hlavního co nabízí RO:

  • Programy na klíč na křižovatce
  • V případě zájmu o jiné téma, než je uvedeno na Křižovatce, jsme schopni vytvořit další programy.
  • Poskytnout radu a vést konzultace co má obsahovat program.
  • Doporučit lektora na určitý program.
  • Poskytnout program formou youtube videa nebo nahrávek.
  • Ve výjimečných případech dle kapacit poskytnout přednášejícího ze svých řad

Jan Přibyl Junior a Roverský odbor, startegické téma Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Roverské vůdcovské kompetence 2019/12/06 10:04