Roverská wiki

Rovering ve dvaceti bodech R20b

Online dokument verze: leden 2021

níže je starší textace z duba 2020

Rovering ve dvaceti bodech má za cíl stručně a výstižně shrnout vše podstatné o roveringu. Vznikl s cílem přinést odpovědi na koncepční otázky o roveringu, které byly do této doby nezodpovězené a často debatované. Rovering ve dvaceti bodech je napsán v souladu s Metodikou pro práci s roverským věkem. Pokud se dá o metodice říci, že je závazná, je závazný i tento text. Na rozdíl od metodiky se záměrně jedná o krátký formát, který má být snadno dostupný všem. Text je určen zejména roverům a vůdcům. Dá se však chápat i jako koncepční dokument. V tomto textu jsou použity pojmy rover, roverský program a rovering jako označení vztahující se jak na kluky, tak na holky. Místo roverů si na příslušná místa doplň rangers. Dále v textu opomíjíme členy, kteří do Junáka vstoupili v roverském věku. Pokud k takovým patříš, vítáme tě mezi námi. A současně prosíme: Čti text v kontextu své vlastní situace a vezmi si z něj cokoliv, co Ti pomůže na cestě ke skautské dospělosti – společnému cíli všech roverů.

1. Roverem / ranger jsi v období, kdy jsi členem Junáka a jsi ve věku od 15 do 24 let. Tím patříš do výchovné kategorie Roveři a Rangers (RS). Rovering je výchovný program určený pro tuto věkovou kategorii – tedy i pro Tebe. [věkové rozpětí: zadání nástrojů roverského programu 2010, registrační kategorie 2015, Doporučený přístup VK 2019, Kdo je rover/rangers, strategie: Podpora roverské výchovné kategorie…]

2. Bez ohledu na role, které na sebe v Junáku bereš – tedy i pokud jsi současně také rádcem družiny, vedoucím oddílu, hospodářem, správcem klubovny, (…) – stále platí, že ve věku 15–24 jsi z pohledu organizace rover.

3. Roverský věk je výchovnou kategorií Junáka a má ze strany organizace určené konkrétní výchovné cíle. Ty Tě postupnými kroky směřují k dosažení skautské dospělosti, která nastává na konci roverského věku. [ Odkaz na Křižovatku k tématu skautských kompetencí ]

4. Skautská dospělost znamená, že:

 • a) Převzal jsi odpovědnost samostatně pracovat na svém dalším rozvoji (seberozvoj).
 • b) Chápeš a přijímáš 3 skautské principy (povinnost vůči Bohu, vůči ostatním a vůči sobě ve smyslu Stanov Junáka; Hlava 1, odstavec (6)) jako základ k celoživotnímu úsilí tvořit svět lepším. Roverské heslo „Sloužím!“ je Ti vodítkem k vědomému přijetí tří skautských principů. Uskutečňování tří typů služeb (služba sobě, služba druhým, služba vyšším principům) pomáhá hlubšímu pochopení tří skautských principů po celý roverský věk. [o hesle: legenda k heslu na wiki, …]

5. Dosažení skautské dospělosti není cílem jen roverského věku, ale hlavním výchovným cílem skautské výchovy. Ke skautské dospělosti jsi začal směřovat od vstupu do organizace. Na prahu roveringu tedy nezačínáš od nuly. Junák stanovuje:

 • a) Sadu dílčích cílů (znalostí, dovedností a postojů), které bychom si měli zvládnout osvojit na cestě ke skautské dospělosti. Tyto cíle Junák nazývá skautské výchovné kompetence. Tyto kompetence jsou shodné pro všechny výchovné kategorie, a mají v každém věku specifické projevy. Dbají na všestranný rozvoj osobnosti v duchu Stanov Junáka; Hlava 1, odstavec (1). Jejich co nejlepší zvládnutí otevírá dveře ke skautské dospělosti.[ kompetence pro mladší RS věk – obsahový cíl ] [ Odkaz na Křižovatku k tématu skautských kompetencí ]
 • b) Jednotlivé součásti programu mladších členů (například aktivity v pěšince benjamínků, cestičkách vlčat a světlušek, nebo ve skautských stezkách) jsou vymyšlené právě tak, aby pomáhaly postupnému osvojování skautských kompetencí.

6. Roverský věk má dvě fáze – mladší (cca 15 – 18 let) a starší roverský věk (cca 19 – 24 let).

7. Jako mladší rover máš dva velké cíle (úkoly):

 • a) Pokračuj v osvojování kompetencí skautské výchovy, určené pro mladší roverský věk. Ty jsou rozděleny do oblastí roverské cesty: objevování fyzických a duševních možností vlastního těla, navazování dobrých vztahů, hledání vlastního místa ve společnosti, nalézání vlastního vztahu k přírodě, hledání pravdy. [ kompetence pro mladší RS věk – obsahový cíl ]
 • b) Učit se samostatně aktivně a cíleně rozvíjet svou osobnost a učit se přebírat odpovědnost za svůj celoživotní rozvoj. [samostatná metodika: Sebepoznání, sebepojetí a sebevýchova – není]

8. První cíl podporuje cíl druhý: Hledáním vlastních způsobů osvojování kompetencí junácké výchovy si zároveň osvojuješ schopnost rozvíjet sám sebe.

9. V mladším roverském věku nemáš být na všechno sám. Samostatným se nejde stát hned, ale jde na tom pracovat. Proto je Ti k dispozici následující podpora:

 • a) Dospělý vedoucí–průvodce, se kterým budeš vybírat své rozvojové cíle, který bude schopen/na Tě směřovat, dávat Ti rady, předávat zkušenosti, nakopávat, když bude potřeba, nebo upozorňovat, že by sis měl třeba odpočinout. V realitě našich oddílů se Tvým průvodcem stane někdo z vedoucích. Společně máte za úkol přetvořit svůj vztah z vedoucí-člen na průvodce-dospělý. K tomu je nutná vzájemná důvěra a respekt. V principu si ale můžeš (dalšího) vhodného průvodce vybrat sám – např. mezi staršími rovery. [ Roverský průvodce – projekt strategie ]
 • b) Pro osvojování obou cílů roverské výchovy (tedy kompetencí (7a) a seberozvoje (7b)) můžeš využít dostupné nástroje roverského programu. Aktuálně jsou jimi společné projekty, výzvy, stezky, odborky, kurzy, …). [Programová databáze – Chystam program pro metodické programy, výzvy a projekty] [ Odborky – web ] [Kurzy – křižovatka, RS kurzy – web] [Roverská wiki – web, Roverská literatura] [RIS - Programový web, Kalendář akcí, Mapa kmenů a zpravodajů-průvodců, Roverská vzdělávací nástavba + FAQ] [RS diář]
 • c) Heslo „Sloužím!“ – jeho prohlubující se pochopení a naplňování – Ti připomíná cíl Tvé roverské cesty, ke kterému směřuješ. Tři služby realizuj adekvátně a vědomě – podle vlastních možností a schopností.
 • d) Nejsi na to sám, spoj se s kamarády z Tvojí generace, z Tvého kmene. Podpořte se. Věnujte se svému rozvoji a osvojování kompetencí společně. [Podpůrné nástroje RR: RIS – mapa kmenů, kalendář]

10. Při přípravě roverského programu se opři o skautskou výchovnou metodu, která platí pro všechny věkové kategorie. Je založena na osmi prvcích (učení se zkušeností, družina, symbolický rámec, příroda, program osobního růstu, dospělí průvodci, zapojení (do) života komunity, slib a zákon), které dohromady tvoří vnitřně provázaný a skautskou praxí prověřený výchovný systém (Stanovy Junáka; Hlava 2, odstavec (9)).

11. Je pravděpodobné, že v roverském věku budeš působit ve vedení mladších členů (třeba jako rádkyně, členka pracovního kruhu, vedoucí). Zejména v mladším roverském věku je podstatné, aby vedení mladších zcela nepřevážilo nad tvou roverskou činností. Například:

 • a) Jedním z možných řešení je se od oddílu nejdříve odpojit (opodstatněný může být půlrok, klidně roky dva). Budeš mít možnost získat vlastní sebejistotu, poznat svoje schopnosti a limity, které ti umožní se později do práce ve tvojí jednotce (ať už ve vedoucí nebo nevedoucí roli) lépe zapojit.
 • b) I pokud se rovnou zapojíš do vedení oddílu mladších členů, nezapomínej, že jsi rover a hledej i prostor pro vlastní roverskou činnost. Pokud ve vaší jednotce funguje ověřený systém práce s rovery, který Ti zabezpečí prostor pro roverskou činnost, můžeš ho následovat.

12. Při přechodu do staršího RS věku (ve věku kolem asi kolem 18–19 let) je čas začít pomýšlet na roverský slib (případně obnovu skautského slibu). Měl by být složen jako vyjádření odhodlání, že chceš vzít svůj život do vlastních rukou. [Přechodové rituály – samostatná metodika] [Část v metodice]

13. Ve starším roverském věku je tvým hlavním cílem převzít v plné šíři odpovědnost za svou osobnost a její celoživotní rozvoj.

14. Ve starším roverském věku můžeš používat stejné nástroje (bod 9), které jsi měl k dispozici v mladším roverském věku včetně navazující sady projevů kompetencí pro starší roverský věk (pokud vzniknou). [projevy kompetencí pro starší RS věk – obsahový cíl]

15. Vedle kompetencí je součástí staršího roverského věku převzetí konkrétní zodpovědné role (např. v hnutí nebo mimo něj). Jejím přijetím se učíš být platný ve společnosti, která Ti umožní dále růst. Vedení mladších členů i všechny další role (jako správcovství klubovny, instruktor, …) mají tedy ve starším roverském věku přirozeně větší prostor oproti mladšímu RS věku.

16. Roverská výchovná kategorie končí ve věku 24 let. I ty bys měl do této doby svůj roverský věk naplnit. Od tohoto věku se Junák vzdává své výchovné role ve Tvém životě. Jedná se o hranici určenou do určité míry uměle, stejně jako v předchozích kategoriích záleží i na individuálních faktorech. Roverem se můžeš rozhodnout přestat být dřív; nebo, po dohodě s Tvým průvodcem, i o něco málo později.

17. Ukončením roverského věku opouštíš cestu vedenou průvodci a začínáš svou vlastní. Vystupuješ z cílené výchovy organizace a další rozvojové cíle si pro sebe stanovuješ sám. Hnutí předpokládá, že jsi skautsky dospělý (viz výše) a dále se řídíš jeho principy.

18. Po ukončení roverského věku se stáváš dospělým členem Junáka. Můžeš dále jezdit na kurzy, které to umožňují a hledat cesty dalšího seberozvoje. Jsi dál součást hnutí, můžeš být i součástí roverského kmene v roli průvodce.

19. Roverské heslo „Sloužím!“ s koncem roverského věku neztrácí platnost. Stejně jako skautské „Buď připraven!“ si ho vezmi s sebou mezi dospělé skauty. Bude Ti vodítkem k naplňování skautského poslání zanechat svět lepším. Služba sobě – zavazuje k celoživotní práci na sobě, k osobnímu rozvoji, k všestranné přípravě na plnění dalších úkolů. Služba druhým – vyzývá poskytovat, dle svých nejlepších možností, oporu druhým lidem, přírodě, životu jako takovému. Služba vyšším principům – zavazuje k hledání osobní cesty ke skutečnostem, které nás přesahují, přijetí nejvyšší Pravdy a Lásky jako určující skutečnosti, která dává cíl životnímu úsilí.

20. Jako dospělý člen Junáka máš vícero možností. Můžeš pokračovat v činnosti pro své středisko/okres/kraj/ústředí jako jeho dospělý člen, můžeš mít činovnickou roli (vedoucí oddílu mladších členů, správce klubovny, …), jít cestou instruktora/vzdělavatele, stát se členem klubu kmene dospělých, věnovat se rodinnému skautingu a mnohé jiné. [ Rodinný skauting 2014 – křižovatka, Kmen dospělých – web]

Miroslav Martinek 2020/10/27 09:05 Roverský odbor, tým startegického tématu Podpora roverskévěkové kategorie, projekt: Revize roverského programu, 04/2020