Roverská wiki

Úmluva o českém roveringu

My, roveři a rangers České republiky, přijímáme následující pojmenování jako základní kameny naší činnosti v Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Jsme si vědomi, že …

… rovering je skauting!

Rovering je obdobím skautského života, rozvíjí jeho smysl a umožňuje v plné míře si uvědomit hodnoty, které skautský život přináší. Je cestou k pochopení celosvětového rozměru skautingu. Je časem, kdy začínáme hlouběji chápat skautský zákon, jeho ukotvení ve třech základních principech skautingu a kdy přebíráme odpovědnost ze skautských principů vyplývající.

…rovering je Služba!

Rovering je službou sobě, bližním, společnosti a vyššímu principu. Služba je dobrovolná a nezištná, vyžaduje odhodlání a odvahu. Je rozhodnutím každého z nás.

… rovering je příležitost!

Rovering je příležitostí k hledání a nalézání, k přemýšlení a pochopení. Je cestou k vymezení hranic našich možností a výzvou k jejich překonávání. Je příležitostí k osobnímu rozvoji, k pestrému a aktivnímu životu.

…rovering je společenství!

Rovering nabízí přátelské prostředí, které je prostorem ke sdílení zážitků a zkušeností. Vychovává k aktivnímu občanství a k soužití s lidmi ve společenstvích na místní i celosvětové úrovni.

  • My, roveři a rangers České republiky, chceme být aktivními členy Junáka, převzít odpovědnost sami za sebe a podle našich možností se podílet na dění uvnitř Junáka i mimo něj.
  • Jsme vděční za možnost být rovery a rangers a rádi bychom požádali činovníky Junáka na všech úrovních jeho organizační struktury…

… aby nadále vytvářeli prostor pro náš všestranný rozvoj

… aby nám poskytovali metodické zázemí pro naši činnost

… aby vytvářeli na různých úrovních možnosti pro naše setkávání

K autorství a šíření této úmluvy se hlásí — účastníci Roverské porady 2009 2016/10/11 12:11

Další doporučené texty