Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
statistiky [2018/03/09 10:46]
Miroslav Martinek
statistiky [2019/12/07 13:14] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
-======Analýza:​ Kdo jsou dnešní roveři ======+====== Statistiky a anlýzy ====== 
 + 
 +===== Analýza Sondy do skautské světa 2015 ===== 
 + 
 +Jsou v datech ze sond do roveringu nějaké zajímavé vztahy mezi tím, jak kmen funguje a dalšími ukazateli a spokojeností roverů či aktivitou jejich kmene? 
 +[[Analýza Sondy do skautské světa 2015]] 
 + 
 +Zde je zpracováno několik drobných věcí ze sond, trochu bez ladu a skladu, nejzajímavější je asi sumář ze zániků kmenů níže, ale velké závěry se z toho dělat nedají. 
 +[[Analýza Sondy do skautské světa 2015_2]] 
 + 
 +Když se snažíme o roverech něco zjistit online výzkumem (jako byly sondy do skautského světa nebo průzkum od roverského kmene), může být výsledek nereprezentativní - například můžeme primárně zasahovat rovery z větších měst, které jsou blíž ústředním komunikačním kanálům. Chceme odhadnout, jak moc nereprezentativní takový průzkum je. [[Analýza Sondy do skautské světa 2015_3]] 
 + 
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022]] 2019/12/07 13:13// 
 + 
 +=====Analýza "​BIGDATA"​ Junáka 2019===== 
 +Ve skauting se často operuje s představou,​ že nízké množství roverů je dáno problematickým přechodem mezi skautskou a roverskou výchovnou kategorií. Dle mého soukromého názoru převládá představa, že kolem patnáctého roku věku, při přechodu do roverské kategorie, Junák ztrácí velké množství mladých lidí. Chci tedy zjistit do jaké míry je tato zvýšená míra odchodů viditelná v datech z registrace. [[Analýza BIGDATA Junáka 2019]] 
 + 
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Tým projektu Revize roverského programu, strategické téma Podpora roverské věkové kategorie RSST2022]] 2019/12/07 13:13// 
 + 
 +=====Analýza:​ Kdo jsou dnešní roveři ===== 
 +[[Analýza: Kdo jsou dnešní roveři]]
 Robert Baden-Powell by měl radost. Když v roce 1918 skončila první světová Robert Baden-Powell by měl radost. Když v roce 1918 skončila první světová
 válka, Evropa byla svědkem návratu mnoha mladých chlapců z fronty válka, Evropa byla svědkem návratu mnoha mladých chlapců z fronty
Řádek 10: Řádek 30:
 --- //[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE, VOJTĚCH KOUSAL – KOUSY, ZUZANA ORLOVÁ – ZUZKA]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103// --- //[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE, VOJTĚCH KOUSAL – KOUSY, ZUZANA ORLOVÁ – ZUZKA]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103//
  
-Roveři a rangers tvoří podle 
-příručky Roverský začátek 
-výchovnou kategorii 
-navazující na skauty a skautky. Jsou 
-už starší a mají více zkušeností 
-a schopností. Mají tak možnost se 
-podílet na výchově mladších skautů 
-a skautek a službě druhým lidem. Zároveň 
-by ještě měli na sobě pracovat 
-prostřednictvím pestrého programu. 
-Roverským heslem je slovo „Sloužím!“ 
-a povinností rovera a rangers 
-je naplňovat ho, jak dovede nejlépe, 
-rovnoměrně ve všech třech oblastech 
-roverské služby (služba sobě, 
-služba druhým, služba vyšší principům, 
-tj. nejvyšší Pravdě a Lásce). 
-Jak je tomu ale ve skutečnosti?​ Má 
-vůbec rovering v dnešní době takový 
-smysl, jako měl před sto lety, 
-nebo je jen výchovnou kategorii, 
-která existuje pouze na papíře? 
-Odpovědi na tyto otázky se nedaly 
-zjistit jinak, než se na ně zeptat přímo 
-lidí, kteří do věkové kategorie 
-roveři a rangers spadají. 
-Kdybychom se ale zeptali jen pár 
-roverů, asi ty odpovědi nebudeme 
-moci považovat za příliš zobecnitelné. 
-Jediným východiskem tedy byl 
-seriózní průzkum, a to takový, který 
-bude obsahovat odpovědi alespoň 
-stovek lidí. Slovo dalo slovo a nápad 
-byl na světě. Sestavili jsme dotazník 
-a oslovili pět set náhodně vygenerovaných 
-členů Junáka, kteří měli jako 
-výchovnou kategorii ve SkautISu 
-zadanou „roveři a rangers“. 
- 
-===== Nejfrekventovanější charakteristiky rovera ===== 
- 
-Průměrně je roverovi dvacet let, 
-pochází z města nad sto tisíc obyvatel, 
-v Junáku strávil už 12 let, má 
-sourozence, kteří jsou také skauti, 
-a v současné době působí ve vedení 
-oddílu. To jsou ale jen obecná fakta. 
-Pojďme se podívat trochu více 
-do hloubky. 
- 
-{{ ::​jak_dlouho_jsi_clen.jpg?​600 |}} 
- 
-{{ ::​grafy-sonda-kmen.jpg?​800 |}} 
- 
-===== Sloužit sobě i oddílu ===== 
- 
-Neptali jsme se roverů jen na to, 
-kolik jim je let nebo kde bydlí. Zajímalo 
-nás především,​ zda vidí v roveringu 
-nějaký smysl, co považují 
-za jeho cíl a zda si jako roveři vůbec 
-připadají. Tato výchovná kategorie 
-je totiž skutečně velká. Nejen 
-počtem, ale i generačním rozpětím. 
-Jako rover se v současné době bere 
-člověk, který čerstvě nastoupil 
-na střední školu i člověk, který končí 
-vysokou školu, což je z hlediska 
-vývoje obrovský rozdíl. Navíc, jak 
-můžeme vidět výše, současní roveři 
-nedělají jen roverský program, ale 
-zároveň se aktivně podílejí na chodu 
-oddílu nebo střediska. 
-Je to způsobeno zřejmě i tím, že 
-v posledních letech se oddíly sice 
-stále plní dětmi, ale sehnat vedoucí 
-je těžké, protože generace, která 
-v současnosti vede, nebyla počtem 
-zdaleka tak silná jako současné 
-generace mladších dětí. Tím 
-dochází k tomu, že roveři nejsou, 
-a ani nemohou být, jen členy 
-roverského kmene, protože je 
-jejich oddíly potřebují. Zároveň ale 
-stále touží po tom zažívat i vlastní 
-skautská dobrodružství nejen 
-se svými svěřenci, ale i se svými 
-stejně starými kamarády. 
-Již klasickým úkazem jsou roveři, 
-kteří jsou zároveň rovery v rámci 
-roverského kmenu a zároveň se 
-podílejí na vedení svého domovského 
-oddílu. 
-Stále častěji se také objevují 
-takzvané roverské družiny v rámci 
-oddílů, které vznikají více způsoby. 
-Dost často jde zřejmě o skupiny 
-odrostlých skautů a skautek, kteří 
-si dělají v rámci oddílu vlastní roverský 
-program a zároveň pomáhají 
-s vedením dětí. Velmi často jde 
-pak ještě o upgrade této skutečnosti. 
-Tedy roverskou družinu, která 
-je zároveň oddílovou radou oddílu 
-mladších členů, jezdí na společné 
-teambuildingy,​ puťáky a schází se 
-i mimo schůzky a porady. 
- 
-{{ ::​grafy-sonda-kmen2.jpg?​800 |}} 
- 
-===== Cítit se roverem ===== 
- 
-Poměrně překvapivé výsledky nám 
-vyšly u odpovědí na otázku, zda se 
-lidé, kteří jsou zařazení mezi rovery 
-a rangers, skutečně jako roveři 
-a rangers vnímají. Necelých 40 procent 
-dotázaných totiž odpovědělo 
-záporně. Čím to je, je otázka. Možným 
-vysvětlením jednak je to, že kategorie 
-roveři a rangers ve SkautISu 
-působí jako „odkladiště“ pro skauty, 
-kteří nejsou ani činovníci,​ ani skauti 
-a skautky, a tudíž je potřeba je 
-zařadit někam jinam. Dalším pravděpodobným 
-vysvětlením,​ který 
-se promítl nakonec i v odpovědích 
-na otevřenou otázkou „proč se cítí 
-či necítí být rovery“, je ten, že se rovery 
-necítí nebo jsou jimi jen z části, 
-protože vedou oddíl a na roverské 
-akce nemají čas. Případně dělají 
-částečně nějaký roverský program, 
-ale ne tak často na to, aby se rovery 
-skutečně cítili. 
-Velmi nás u těchto otevřených 
-odpovědí také zaujaly rozdílné 
-pohledy na to, co rovering podle 
-oslovených je. Zatímco pro někoho 
-tento pojem označuje činnost 
-u oddílu či u střediska spočívající 
-v předávání zkušeností mladším 
-členům a úzce související s heslem 
-„Sloužím“,​ pro jiné znamená především 
-čistě roverské akce pro ně 
-a jejich vrstevníky z kmene. Část 
-respondentů pak vnímá označení 
-„rover“ čistě technicky, tedy jako 
-věkovou kategorii bez dalšího přesahu. 
-Zajímavé jsou také některé 
-odpovědi, které popisují rovera 
-jako elitní status. Termín, kterým 
-lze označit pouze skauty určitých 
-kvalit. Někteří respondenti pak 
-nechtěli vlastními slovy popsat, co 
-pro ně rovering znamená, protože 
-se nad tím třeba nikdy nezamysleli. 
- 
-===== Skautuji, tedy jsem ===== 
- 
-Bylo tedy nasnadě se respondentů 
-zeptat, co je podle nich skutečným 
-smyslem roveringu v dnešní době 
-a zda nějaký smysl roverský program 
-vůbec má. 
- 
-V odpovědích na otevřenou otázku 
-vidíme poměrně jasně stále převládající 
-názor, že rovering smysl 
-určitě má. Zajímavé nicméně je, že 
-stoprocentně se s tímto názorem 
-ztotožňuje jen necelá polovina 
-lidí. Pokud bychom ale sečetli 
-výsledky prvních dvou kategorií 
-(tedy rozhodně souhlasím 
-a spíše souhlasím),​ dostaneme 
-se až k 75 procentům, to už je 
-poměrně hezké číslo. S tvrzením 
-rozhodně nesouhlasí jen nějakých 
-5 procent, což znamená, že roveři 
-si v současné době stále myslí, 
-že rovering má v dnešní době 
-ve skautingu nějaký smysl. To se 
-taktéž projevilo i v odpovědích 
-na otevřenou otázku. 
-Sami roveři si jsou ve svých odpovědích 
-vědomi důležitosti vlastní 
-výchovné kategorie. Často její existenci 
-označují za klíčovou pro udržení 
-dospívajících ve skautingu. 
-Jsou přesvědčeni o tom, že mohou 
-být velkým přínosem pro celý 
-skauting, a uvědomují si potřebu 
-odpočinkového programu v rámci 
-skautského života, kdy mohou 
-mít čas sami pro sebe a nemusejí 
-neustále pomáhat s chodem oddílu. 
-Přikládají velkou důležitost starým 
-i novým přátelstvím a společným 
-zážitkům,​ díky nimž se mohou dále 
-vyvíjet, růst a postupně se učit 
-přebírat odpovědnost. Zároveň 
-se pro ně jedná o silný motivační 
-prvek pro jiné skautské činnosti. 
-Jen v několika případech se 
-objevila kritika ve smyslu: „roveři 
-se zajímají více o opačné 
-pohlaví a alkohol než o podstatu 
-skautingu“. 
- 
-===== Jednou skautem, ===== 
- 
-navždy skautem 
-Roveři milují přátele a dobrodružství. 
-Projevuje se u nich touha 
-poznávat neobjevené,​ překonávat 
-své vlastní limity a navazovat 
-nové kontakty. Skauting pro řadu 
-respondentů nebyl jen jedním 
-z kroužků, na které jako dítě 
-chodili po škole, ale stal se pro ně 
-součástí životního stylu a zaujímá 
-své místo vedle dalších zájmů. 
-Pro rovera je skauting jednou 
-z možností, jak se realizovat v touze 
-vykročit z každodennosti,​ užít si 
-zábavu a objevovat nové možnosti. 
-Zároveň je i místem, kde může nalézt 
-podobně naladěné lidi. Tenčí 
-se hranice mezi skautským a neskautským 
-a skautským programem 
-na skautských akcích (oslavy, grilovačky,​ 
-zážitkové akce apod.). Zároveň 
-už pro ně leckdy není důležité,​ 
-jestli jsou s nimi na těchto akcích 
-jenom skauti, podstatné je, že tito 
-lidé jsou na stejné vlně. Čistě dobročinné 
-a pro okolí prospěšné akce 
-ve smyslu hesla „Sloužím!“ nemají 
-podle odpovědí v našem dotazníku 
-v programech roverů zdaleka 
-tak pevné místo. Jako dostatečné 
-naplňování tohoto hesla je zřejmě 
-většinou brána aktivní pomoc 
-u oddílu. Záhada je vyřešena. Roveři 
-v současné době v České republice 
-skutečně existují a minimálně 
-v jejich hlavách vnímají rovering 
-jako příležitost,​ jak transformovat 
-skautské hodnoty do reálného 
-života, dokázat přebrat zodpovědnost 
-za své činy a nebát se toho, co 
-přijde. Jak je to v realitě, to už je 
-na jinou debatu. 
- 
-==== O dotazníku ==== 
- 
-Byl získán seznam všech skautů, 
-kteří jsou evidovaní ve výchovné 
-kategorii roveři a rangers. Polovina 
-z nich měla uvedenou ve skautisu 
-e-mailovou adresu. Vygenerováno 
-bylo náhodným výběrem 
-500 roverů, kteří byli osloveni 
-s účastí na dotazníku. Podařilo 
-se získat odpovědi od dvou set 
-respondentů. Data byla sbírána 
-od 2. února do 12. února. 
-Dotazník k nahlédnutí zde: 
-[[http://​bit.ly/​vyzkumroveringu]] 
- 
-==== Jaké druhy akcí byly nejčastěji skloňovány v souvislosti s činností jejich kmene ==== 
- 
-  * víkendové akce 
-  * výpravy po ČR i do zahraničí 
-  * účast na větších roverských akcích 
-  * kulturní akce, oslavy 
-  * méně často pořádání (nebo spoluúčast) brigád, dobročinných či střediskových akcí 
- 
-==== Jaké pojmy byly nejčastěji skloňovány v souvislosti se smyslem roveringu ==== 
- 
-  * výchova (k odpovědnosti) 
-  * osobní rozvoj 
-  * motivace, zážitky, odreagování 
-  * udržení se ve skautu 
-  * pomoc oddílu, středisku 
-  * alternativa k vedení oddílu 
-  * formování vztahů, prohlubování a navazování přátelství 
- 
-====== Infografika:​ Kde jsou v Česku roveři ====== 
-Podařilo se nám získat data o umístění veškerých registrovaných roverských 
-kmenů v České republice a dali jsme dohromady exkluzivní mapu, která 
-zobrazuje, kde se jednotlivá seskupení nachází. 
- 
---- //[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103// 
- 
-Kompletní seznam roverských kmenů v České republice naleznete na tomto odkaze: [[http://​bit.ly/​kmenyvcr]] 
- 
-{{ ::​maparskmeny.jpg?​800 |}} 
-{{ :​maparskmeny02.jpg?​800 |}} 
  
 +===== Z analýzy registrace Junáka r.2015 =====
 +[[Z analýzy registrace Junáka r2015]]
  
-====== Statistické údaje o roveringu v ČR ====== 
-Pro tuto stránku sbíráme data. Zatím uvádíme několik již zpracovaných statistik. 
  
-{{ ::​registrace2015_01.png?​700 |}} 
-{{ :​registrace2015_02.png?​700 |}} 
-{{ :​registrace2015_03.png?​700 |}} 
-{{ :​registrace2015_04.png?​700 |}}