Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
roverska_heraldika [2019/11/11 10:25]
Miroslav Martinek [Užívané zkratky a označování]
roverska_heraldika [2021/06/14 15:28] (aktuální)
Miroslav Martinek [Přesah konceptu služby]
Řádek 8: Řádek 8:
  
 ====== O ROVERSKÉM HESLE ====== ====== O ROVERSKÉM HESLE ======
 +===== Výklad hesla =====
 +přepis článku z časopisu [[https://​kmen.skauting.cz/​slouzim-5098|Kmen,​ duben 2021]]
 +
 +
 +//Pro začátek si vezměte tužku a papír. Co se vám vybaví, když se řekne slovo „služba“?​ Zkuste si si udělat brainstorming a sepsat všechny asociace, které vás napadnou.//
 +
 +Důvod, proč mě tohle zajímá, je ten, že vedle ušlechtilých pojmů spjatých s roveringem mi v souvislosti se službou naskočí poměrně intenzivní manuální práce. Takto jsem si totiž službu zažila už jako malá světluška na oddílových táborech, kde jsme v rámci chodu tábora mívali služby na zpracování dřeva, dovoz vody nebo pomoc v kuchyni. Přirozeně tak platila rovnice: „máš službu = budeš manuálně pracovat“. Domnívám se, že nebudu jediná, kdo má z dětství tento výše zmíněný pojem asociovaný tímto způsobem. A to je škoda, protože způsob, jakým chápeme význam slov, si s sebou z dětství přenášíme do dospělosti. Nesprávné porozumění významu služby tedy potenciálně může vést k nepochopení principu roveringu, který je na ní založen.
 +
 +Při přechodu do roverského věku se naším heslem stává slovo „Sloužím“ a služba samotná je hlavním pilířem roverské výchovy. Rover či rangers ale automaticky není umývačem nádobí ani amatérským dřevorubcem. Služba se totiž nerovná služebnictví. Rover není služebník. A přesto být roverem se rovná sloužit.
 +
 +==== Jak tedy službu chápat? ====
 +Služba se skládá ze tří „podslužeb“:​ služby vyšší moci, služby sobě a služby bližním, které jsou navzájem rovnocenné Jedna bez druhé nemůže správně existovat a fungovat. Službu si můžeme zkusit představit jako trojnožku, jejíž nožky představují jednotlivé podslužby. Odebereme-li jednu z nožek nebo bude-li jedna nožka vyšší nebo silnější než jiná, stabilita trojnožky se naruší a trojnožka spadne. Stejně tak absence nebo převaha jedné z dílčích částí služby rozhodí rovnováhu služby jako takové, která tak nemůže správně plnit svoji funkci jako opěrný bod roverské výchovy.
 +
 +Smysl roveringu krásně shrnul skautský náčelník,​ roverský vůdce a přítel Roberta Badena Powella P. B. Nevill: „Rovering je hledání dobrých cest směřujících k vyššímu a hlubšímu lidství [služba vyšší moci]. Rovering vede k ujasňování si smyslu života a k formování svého životního postoje [služba sobě]. Rovering je příprava na život a také snaha po celý život [služba bližním].“
 +
 +Proč jsou tedy potřeba právě tři druhy služby a proč jedna bez druhé nemohou být? Protože se navzájem prolínají a podporují. Jedná se o uzavřený cyklus, bez jehož dílčích částí nelze projít roveringem takovým, jak jej P. B. Nevill popsal. Pokud nemám v sobě nastavené morální hodnoty a nevím, k čemu směřuji (služba vyšší moci), nemohu samu sebe rozvíjet a posouvat se dál (služba sobě). Pokud se nedokážu věnovat sobě, rozvíjet se a být v rovnováze a smíru se sebou samotnou, nezvládnu takto posouvat ani ostatní a neposkytnu jim dostatečnou a kvalitní oporu (služba bližním). ​
 +
 +Důležitost služby můžeme podtrhnout skautským slibem, ohniskem skautské ideje, který je se službou neoddělitelně propojen:
 +
 +Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
 +
 +Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, (služba vyšší moci)
 +
 +plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, (služba sobě)
 +
 +duší i tělem být připraven/​a pomáhat vlasti i bližním. (služba bližním)
 +
 +==== Jak s tímto pracovat? ====
 +Služba je přítomná ve všech aspektech roverské výchovy. Samotná služba není přímo nástrojem, ale všemi nástroji roverského programu se prolíná. Ať už se jedná o projekty, akce, kurzy, zahraniční aktivity nebo činnost v rámci oddílu, všude je přítomná služba ve všech třech dimenzích. Čímkoliv, co jakožto rover nebo rangers dělám, bych měla sloužit sobě, bližním i vyšší moci. Ke správnému porozumění smyslu roveringu je nezbytné si tyto tři rozměry služby uvědomit a řídit se jimi.
 +
 +Koneckonců,​ ono i to loupání brambor na táboře vlastně se správnými optickými čočkami můžeme vnímat jako službu třídimenzionální:​ Chci se zasloužit o to, aby tábor hladce šlapal (tj. sloužím vyššímu cíli), chci ulevit od náporu práce kuchařům (sloužím bližním), a třeba se ještě dozvím, jak se správně drží škrabka a dobře si pokecám s ostatními, co zrovna budou v kuchyni pomáhat (sloužím sobě). Tedy i ta bramborová polemika se dá snadno aplikovat na to, co řekl bratr Nevill.
 +
 +==== Jak se mohu se svým kmenem v praxi věnovat službě? ====
 +Přečtěte si v kmeni kapitolu nebo dvě z knihy s hlubším rozměrem a popovídejte si o tom, jak jí rozumíte. Výborně se na to hodí třeba Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Každá kapitola obsahuje myšlenku s morálním přesahem, díky kterému můžete sloužit vyšší moci v podobě kritického přemýšlení o morálních hodnotách. Diskuzí nad poselstvím jednotlivých myšlenek z knihy pak sloužíte sobě i bližním díky vzájemnému sdílení názorů a domněnek.
 +
 +Předávejte si navzájem v kmeni vědomosti. Můžete například naučit ostatní činnost, kterou sami ovládáte. Kurzem lukostřelby,​ lekcí háčkování či hodinou kreativního psaní posloužíte druhým i sobě. Navíc tím skvěle stmelíte kolektiv.
 +
 +==== Jak se mohu službě věnovat sám/sama? ====
 +Angažuj se v životě své obce. Pokud máš pocit, že ve tvém okolí něco schází, neboj se do toho sám/a vložit a uspořádat akci pro zvelebení města, aktivně podpořit organizaci společenských událostí nebo vznik nových aktivit. Sloužit tím můžeš sobě, bližním i vyšší moci.
 +
 +
 +Udělej si pro sebe čas a odpočiň si. V dnešní uspěchané době je nezbytné občas na chvíli vypnout a snížit stres, kterému jsme každým dnem vystaveni. Máš-li po přečtení tohoto článku pocit, že je na tebe vyvíjen tlak, abys plnil/a všechny tři služby, jinak nebudeš správným roverem nebo rangers, věz, že potřebuješ chvilku relaxace. Přečti si pěknou knihu, podívej se na odpočinkový film nebo si zajdi s přáteli do parku na piknik. Sloužit tím budeš v první řadě sobě, ale vyplynou z toho i druhé dvě služby. Bez vnitřního klidu nelze sloužit bližním ani vyšší moci.
 +
 +==== Přesah konceptu služby ====
 +
 +"​Služba je prostředkem pro naplnění skautských principů. S příchodem do roverského věku na sebe dobrovolnou službou beru odpovědnost dostát skautským principům a naplňuji je ze své vlastní vůle - sloužím jim. Službami se zabývá i [[metodika_rs|nová metodika]] a [[r15b|Rovering v 15 bodech]]: Roverské heslo „Sloužím!“ je vodítkem k vědomému přijetí tří skautských principů. Uskutečňování tří typů služeb (služba sobě, služba druhým, služba vyšším principům) pomáhá hlubšímu pochopení tří skautských principů po celý roverský věk. Výchovnými cíli roverského věku jsou převzetí odpovědnosti samostatně pracovat na svém dalším rozvoji (seberozvoj) a přijetí tří skautských principů (povinnost vůči Bohu, vůči ostatním a vůči sobě) jako základu celoživotního úsilí tvořit svět lepším."​
 +
 +
 + --- //​[[ro@skaut.cz|Julie Motalová]] 2021/06/07 08:35//
 +       
 +
 ===== Úvahy a fakta ===== ===== Úvahy a fakta =====
 {{:​2000px-prince_of_wales_s_feathers_badge.svg.png?​200 |}}Nedávno jsem na webové stránce objevil pozoruhodnou úvahu "EICH DYN? TO JE JEDNO…PROSTĚ SLOUŽÍM"​ jejímž autorem je skautský vůdce bratr Michal Šimek – Dukát. Dovolím si zde citovat z Dukátova textu {{:​2000px-prince_of_wales_s_feathers_badge.svg.png?​200 |}}Nedávno jsem na webové stránce objevil pozoruhodnou úvahu "EICH DYN? TO JE JEDNO…PROSTĚ SLOUŽÍM"​ jejímž autorem je skautský vůdce bratr Michal Šimek – Dukát. Dovolím si zde citovat z Dukátova textu
Řádek 54: Řádek 105:
  
 Nejčasteji se v souvislosti s Rovery a Rangers setkáváme s označením "​RS"​ tedy z anglického "Rover Skaut"​. Nejčasteji se v souvislosti s Rovery a Rangers setkáváme s označením "​RS"​ tedy z anglického "Rover Skaut"​.
-Zde je [[https://​drive.google.com/​file/d/0B0zFJ7hRj69aMEE5eE5tdjk5OFk/​view?​usp=sharing|balíček grafických podkladů]] k symbolu "​RS"​.+Zde je [[https://​drive.google.com/​drive/folders/1Vhc4w6-IpQZf--1AVwSH55rjQiP3rfUc?​usp=sharing|balíček grafických podkladů]] k symbolu "​RS"​.
  
 {{:​rs_znak_inver_large.jpg?​200|}} {{:​rs_znak_large.jpg?​200|}} {{:​rs_znak_inver_large.jpg?​200|}} {{:​rs_znak_large.jpg?​200|}}