Roverská wiki

Krátká historie kurzů roverské „velkorodiny“ Fons

Po třetí obnově Junáka na konci roku 1989 přišel Miloš Zapletal – Zet s nápadem uspořádat roverskou lesní školu či kurz, ve kterém by se pokusila starší skautská generace tehdejším roverům předat aspoň část zkušeností a myšlenkového poselství, které získali oni sami na přelomu 40. a 50. let ve společenství roverů a mladých vůdců zvaném Kruh, jenž vedl dr. Pavel Křivský, výrazná charismatická osobnost.

Pro svou ideu získal Zet další Kružany – např. Václava Břicháčka, Honzu a Janku Pfeifferovy, Joviše ad., takže se v srpnu 1991 konal v jihočeském Smržově první roverský kurz „Ad fontes“ – K pramenům. Od tehdejších lesních škol se v některých aspektech odlišoval. Instruktoři nekladli tolik důraz na tradiční skautské disciplíny, naopak se snažili přinášet témata, která by byla atraktivní pro roverský věk, zároveň však inspirující a naznačující hledání vlastních životních cest – k sobě, ostatním i k věcem nás přesahující. Program kurzu byl proto jednak zaměřený hodně na sebepoznání, sebevýchovu i sebevzdělání, zároveň však – i díky přítomnosti několika instruktorů Prázdninové školy Lipnice v týmu – nabídl i náročné fyzické aktivity, různé tvořivostní a kulturní programy a také zvláštní druhy („lipnických“) her.

Poněvadž se smržovský kurz vydařil a ukázalo se, že mezi rovery je zájem o tento typ kurzu, konal se příští rok (1992) – tentokrát již v Krkonoších – další, nyní již pod názvem „Fons“. V následujících letech zájem o další vzdělávání i vzájemné setkávání neutuchal, takže se postupně vyvinul následující systém na sebe navazujících kurzů:

  • 1. FONS (pramen, zdroj, zřídlo) je kurzem úvodním, jehož cílem je společné hledání cest k sobě samému, vrstevníkům, k širšímu pojetí skautingu jako systému výchovného i životního; podstatnou součástí je i snaha vytvořit přátelský okruh absolventů.
  • 2. PONS (most, přechod, spojnice) – druhý kurz, který následuje rok po kurzu prvním. Slouží jak k dalšímu rozšiřování poznatků, tak i k prohlubování navázaných mezilidských vztahů. Od účastníků se očekává aktivní účast – symbol mostu tak propojuje vlastní vzdělávání s aktivním předáváním vědomostí a vedení ostatních.
  • 3. MONS (hora, pohoří, balvan) již byl kurzem metodickým, jakási přípravka pro roli instruktora či pomocného eléva. Rozebíral metodiku práce roverských kmenů i vedení kurzů, vykládal problematiku zodpovědnosti a pokory vychovatele a upozorňoval na rizikové momenty. Později byl nahrazen nově koncipovanými instruktorskými lesními kurzy a školami (např. ILŠ Gemini, Ejhle).

Kromě tradičního kurzu Fons na Beníškách v Krkonoších se mnohdy konaly paralelně další – na Brdech, na Orlovech, v Jeseníkách a od roku 2001 na Slovensku. Dodnes jimi prošlo několik set mladých lidí, kteří se pak výrazně spolupodíleli na dění v Junáku. V průběhu času se pak také vytvářely další odnože. Z iniciativy některých instruktorů se od roku 1996 koná (s přestávkami) kurz pro mladší rovery – Fonticulus (pramínek, potůček), programově uzpůsobený věkové kategorii 15-17 let, kterému v letech 2003-2011 sekundoval další pramínek, tentokráte zaměřený na rovery aktivně působící při oddílech – Fonticulus Maděra.

V roce 1998 pak vznikly Svatoplukovy pruty, vzdělávací zážitkový kurz zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství (na rozdíl od „Fonsů“, které cílí především na jednotlivce). Na přelomu tisíciletí pak přibyly kurzy Gens (rod, rodina), jež skýtaly příležitost pro setkávání a sdílení zkušeností mezi mladými páry, co to spolu myslí „vážně“, později i mladých skautských rodinek s dětmi, a zároveň ukazovaly roverům skautskou perspektivu další životní fáze. Jiným typem zážitkového lesního kurzu je Safír, jenž usiluje někdy i méně tradičními formami o to, aby účastníci pomocí roveringu hledali cestu k dobrému aktivnímu a zodpovědnému životu. Ke kurzům, alespoň volně se hlásícím k rodině „Fons“ lze také přiřadit Obscuru, tématický kurz pro začínající i pokročilé fotografy, popř. filmaře a nově také Rovel, roverský vůdcovský kurz.

Od roku 2000 se rovněž každoročně koná setkání KIF (Kruhu instruktorů Fons), což je jakási volná platforma pro koordinaci a rozhodování záležitostí roverských kurzů, vycházejících z myšlenkových základů Fons. Cílem KIFu je mj. hledání potřeb Junáka a jejich naplňování v rámci kurzů, vzájemná inspirace a reflexe (co se na kurzech povedlo a čeho se naopak vyvarovat) i podpora vzdělávání instruktorů.

http://roverskekurzy.cz/

Michal Srubař Grizzly 2018/08/02 09:34