Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
sluzba-prirucka [2018/08/10 14:36]
Miroslav Martinek
sluzba-prirucka [2018/08/10 14:55]
Miroslav Martinek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== SLUŽBA, PŘÍRUČKA PRO ROVERSKOU ČINNOST ====== ====== SLUŽBA, PŘÍRUČKA PRO ROVERSKOU ČINNOST ======
-Ivan Makásek ​- MedvědHiawatha, Scoutarch ​Praha 1991+^ Název: ​                      | **Služba, příručka pro roverskou činnost** | 
 +^ Autor, vydavatelství,​ rok    | Ivan Makásek, ​Praha, Scoutarch1991 
 +^ Jazyk                        | český | 
 +^ odkaz na knihu               | {{ :​sluzba_-_prirucka_pro_roverskou_cinnost.pdf |}} | 
 +^ full text                    | [[Sluzba-prirucka|kniha ve fulltext]] | 
 +^ obálka ​                      | {{:​sluzba-obalka.jpg?​400|}} | 
 + 
 +Kompletní textaci toho díla můžete listovat v PDF vč. ilustrace.
  
 ===== PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ ===== ===== PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ =====
Řádek 514: Řádek 521:
   * **Grand Eagle Sachem Ipawa** - 200 VOP    * **Grand Eagle Sachem Ipawa** - 200 VOP 
  
 +
 +===== OBŘADY A UKÁZKY KMENOVÉ SYMBOLIKY =====
 +
 +Jak bylo řečeno v předmluvě,​ jsou na tomto místě vynechány pasáže o některých obřadech a věcech ohniveckých. O co jde?
 +Těžko na pár řádcích vysvětlit, co je to ohnivectví. Jde o poměrně složitý a v našich kmenech podrobně propracovaný systém určitých zvláštních funkcí, které vykonávají starší členové kmene. Ohnivci, wagamedi a šamani po vykonáni zvláštních zkoušek a prokázání citu pro věc dbají nad dodržováním kmenových tradic, udržují ve kmeni kult ohně, hledají cestu k dokonalosti nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Nemá smysl zde uvádět soupis podmínek pro tyto funkce, protože to podstatné, vnímavost, otevřené srdce, cit k ohni a další vlastnosti lze těžko znormo- vat do strohých podmínek. Těžko bychom mohli někomu nabídnout tento systém k okopírování,​ protože ten, kdo v něm několik let nevyrůstal,​ jej těžko dokonale pochopi.
 +Mezi našimi obřady má čelné místo zkouška "​Bdění"​ neboli Vigi- lie. Od vigilií popisovaných v některých příručkách se naše liší nejen přísným výběrem kandidátů (mnozí se na ni vůbec nedostanou),​ ale i složitými obřady a meditacemi před zkouškou i po ní. S touto zkouškou souvisí i obřadní uděleni lesního indiánského jména. Používání indiánských jmen má přísná pravidla, nikdo nesmí nosit jméno, které už někomu, byt’ v jiném kmeni, patřilo.
 +Rovněž naše sněmy mají různé obřady, popisované původně i v 1. vydáni Služby. Bez hlubší znalosti by jejich používání nebylo dobré, proto jsou tu rovněž vynechány. Obřad přijetí do kmene, uvedený v následující kapitole je ukázkou takových obřadů. Přijímání do kmene dnes provádíme v jiné podobě, proto můžeme tuto stár zveřejnit.
 +I roverský kmen Midewiwin změnil svoji podobu - dnes jde o kmen, který sdružuje vybrané starší členy - ohnivce několika skautských oddílů, sám kmen Midewiwin Je registrován v Lize lesní moudrosti. Následující ukázka symboliky kmene Midewiwin je v původní podobě s tím, že některé pasáže jsou upraveny či vynechány v souladu s našimi dnešními regulemi. Pro ty, kteří budou hledat podobnou stezku svého kmene dodávám, že není nutné, ani vhodné kopírovat, ale následující řádky mohou být inspirací pro vytvoření vlastní kmenové symboliky. Některé obřady, například zahájení sněmu či udílení poct, jsou dnes zpracovány v rámci Ligy lesní moudrosti a wood- crafteři se s nimi mohou seznámit v rámci činnosti Ligy. -č-
 +
 +==== DĚJINY ODŽIBWEJŮ ====
 +
 +Největší částí větve Algonkinů Je skupina odžibwejských kmenů. Jméno Odžibwej vzniklo od svraštělého švu Jejich mokasínů.
 +Kdysi, jak praví jejich tradice, tvořili Odžibwejové s Ottawy a Potawatomiji jediný národ. Do nových sídel mezi jezery Hořejší a Ontário přišli ze severu, avšak pouze Otta- wové zde zůstali. Odžibwejové a Potawatomiové šli jižněji a západněji. Zřejmě nejslavnějším náčelníkem těchto kmenů byl Pontiak z kmene Ottawů. Dokázal spojit tyto kmeny v konfederaci "​Ottawa",​ která se též nazývala "Liga tří ohňů",​ protože se v podstatě skládala ze jmenovaných tři kmenů. Vedle toho připojil tento slavný sachem i většinu ostatních indi- ánskýoh kmenů východu i prérii a zahájil dne 2.5.1763 generální útok na dvanáct pevnosti britského železného pásu. Osm 
 +z nich dobyl, včetně pevnosti Mackinaw. Tam vedl odžibwej- sko-osedžská vojska slavný náčelník Ninnevena. Sám Pontiak obléhal Detroit, ale vzhledem k tonu, že Jeho plán byl prozrazen, Detroit nepadl a tak si Britové svou pozici udrželi.
 +Pontiak měl na svou dobu mimořádně početné vojsko - asi 2000 mužů, ale jeho Indiáni nezvykli na dlouhé obléháni začali bojiště opouštět, takže zůstal nakonec před Detroitem sám jen se svými Ottawy. Velikou chybu však Pontiak udělal, že nepřipojil ke svým vojskům Ligu Irokézů.
 +
 +
 +Vlastni ODŽIBVEJOVÉ,​ ostatními členy konfederace zvaní "​starší bratři"​ žili ve státech Michigan, Wlsconsin, Minnesota a Dakota, s hlavním střediskem La Pointe. Bělochy byli poznáni v r. 1611 a kromě Tannera o nich podává nejspolehli- vější zprávy H. Schoolcraft ve svém pětidílném spise "​Histo- rical and Statistical Informations of the Indián Tribes of the United States"​. Odžibwejové však měli i vlastní dějěpis- ce. Byli jimi náčelník Kagegagabou (George Copway, 1818- 1863), náčelník Kakewakwonaby (Peter Jones, 1802-1856), který navštívil i Anglii, Villiam Varren (1825-1853) a další.
 +Hlavni potravou Odžibwejů byly ryby a zvěř. Bydleli ve wigwamech z kůry nebo trávových rohoží. Pohřbívali na rozso- chách. Mravy, zvyky, pověsti a harmonická řeč starých Odžib- wejů Jsou dobře známy. Toho (i vlastni zkušenosti) využil
 +
 +
 +Henry Longfellow k napsáni slavného eposu "​Píseň o Hiawat- hovi".
 +Odžibwejové se dělili na množství podkmenů. Uvedu například Menomínije,​ jejichž náčelník Oškoš byl spojencem Tekumseha. Známi byli též Miamové, Illinojové a Kríjové, o nichž bude ještě řeč. Za nejstatečnější byla považována skupina Odžibwejů od Pijavčího jezera zvaná Lupiči. V roce 1930 bylo Odžibwejů asi 30 000.
 +
 +
 +KRÍJ0VÉ, vlastním jménem Kenistenoag žili v okolí jezer Manitoba, Winnipeg a Lesního. První zprávy o nich jsou z roku 1640. Oblékali se do těsných kalhot sahajících až ke kyč- lím, do pruhu látky nebo kůže délky asi 2,5 m obtočené kolem těla a do vesty, ženy měly úbor stejný, jen místo kalhot byla sukně. Podle Mackenzieho jsou Kríjové šlechetní,​ štědří, pohostinní a nadmíru dobrodušní. Měli kožená týpí, která převzali od Athabasků. Do domů z kůry se vešlo až 40 mužů.
 +
 +
 +Mrtvoly pohřbívali do mělkých hrobů, na něž navršili hlínu a kamení. Dříve u nich bylo obvyklé tetováni, od něhož později upustili.
 +Kmen KRÍJŮ LESNÍCH (vlastním jménem Opimltiš Ininivuk) byl proslulý svou znalosti plavby a výrobou člunů, kterou se zabývaly ženy. Podle jednoho cestovatele jsou vysoké postavy, pěkně urostlí, inteligentní,​ žárliví na svou neodvis- lost, hrdí a zdrženliví v chováni, zároveň mírní a pohostinní,​ vysoce mravní. Nejvyšši moc má náčelník ustanovený svobodnou volbou, jehož rozkazů všichni přesně poslouchají.
 +Ohnivou vodu nepijí. Žili u Deštného jezera. Naučili se sami číst a psát znaky upravenými pro jejich nářečí.
 +
 +
 +KRÍJOVÉ BAŽINNÍ, vlastním jménem MASKEGONI. Slovo mas- keek znamená bažina. Obývali bažinaté a jezernaté území mezi jezery manitobskými a Hudsonovým zálivem. Mravy, zvyky i kroj se v ničem neliší od Odžibwejů nebo vlastních Krijů. Maji však o jeden klan (Divoká kočka) více. V době Tekumse- hově se stal slavným jejich pohlavár Ukumi (Vodní tvář). Maskegonů bylo asi 2000.
 +
 +
 +Kmenem Krijů jsou i MONSONI, objeveni r. 1671 v pustých krajíoh vnitřního Labradoru. Byli zváni též "Kmen od Losi řeky"​. Znakem kmene je los. Dnes jich je asi 4000.
 +
 +
 +OTTAVOVÍ byli objeveni Champlainem,​ který o nich píše jako o válečnících,​ rybářích a lovcích, sídlících deset dni cesty od Irokézů. Jiný cestovatel je představuje jako mírné a pilné lidi, kteří se živí většinou rybolovem a drobným domácím průmyslem (bylo to zřejmě v pozdější době). Jejich jméno však vzniklo od slova "​adawe",​ což znamená obchodovat. Obchodovali skutečně s kukuřicí, slunečnicovým olejem, kůži, rohožemi, tabákem a léčivými bylinami.
 +Z jejich krve vzešly slavné osobnosti, jako byl již jmenovaný Šachem Pontiak, Netnokwa, spisovatel J. Blackbird a další. Ještě musím dodat, že byli iniciátory konfederace "​Ottawa",​ v níž byli sváni "​Další starší bratři"​. ​
 +"​Mladšími bratry"​ byli další členové konfederace POTA- WATOMIOVÉ. Žili ve Visconsinu při Zeleném zálivu. Jejich život se nijak nelišil od ostatních Odžibwejů. Významným mužem byl Simon Pokagon, který napsal knihu "​Královna lesů"​.
 +
 +
 +Mezi všemi odžibvejskými kmeny působil tajný spolek Midewiwin, který se staral o kulturní, náboženské a mravní blaho svého lidu. Zvyšoval národní povědomí těchto kmenů a vzbuzoval naději po svobodě odžibwejského národa. Staral se o sjednocováni jejich roztříštěných sil.
 +
 +
 +==== LEGENDA KMENE MIDEWIWIN ====
 +
 +Křehká březová kanoe tiše dosedla na břeh. Statný In- dián vykročil do vysoké trávy a zamířil k leženi Odžibvejů. Muž měřil téměř dva metry. Místo per mu na temeni trčel pronikavě červený kartáč - konec Jeleního ocasu, který zářil leskem zapadajícího slunce. V uších se mu leskly stříbrné kruhy. Mohutné údy měl zahaleny do tmavomodré přikrývky zbarvené zřejmě zevnitř stejnou červeni Jako ozdoba na hlavě, neboť tam, kde se látka nad pravou paži zřasila, zasvítily ohrnuté okraje pronikavým šarlatem.
 +Muž stoupal zvolna do svahu a Jen na okamžik se zastavil, aby se ohlédl zpět. Kam Jen oko dohlédlo, rozprostíraly se hluboké lesy a v dálce se zrcadlila hladina Ontaria.
 +Přidal do kroku a za chvíli vešel do vesnice. Za několik dalšíoh okamžiků zaduněly bubny, aby ohlásily všem, že připlul významný posel.
 +Odžibvejové se počali shromažďovat ve velkém poradním kruhu. Setmělo se, bubny utichly. K zažehnutému ohni přistoupil posel. Shromážděni ztichlo a vzápětí, když plameny ozářily Jeho hruď, vzdychlo překvapením. Tam na březově kůře
 +
 +
 +náčelníka Pontiaka. Jeho jméno se stalo legendou algonkinského národa. Ano, on to byl, kdo kdysi dávno sjednotil jejioh kmeny. Před ním se třásli a vážili si ho i ti, kteří ho nenáviděli.
 +Posel zvedl ruku, aby uklidnil shromážděni,​ a svolal:
 +"Jsem posel bratrstva Midewiwin. Nesu vám poselství velkého sachema Pontiaka, kterého Velký duch opět seslal mezi svůj lid."
 +Mohutné vsrušení vzplanulo, ale svolna pohasínalo,​ aby bylo slyšet vznešeného posla. Obr rozvinul wampum a začal čist:
 +"​Bratřit Patříme všiohni k jedné rodině! Jsme všichni děti Velkého ducha; kráčíme všichni po stejné stezce; hasíme svou žízeň z téhož pramene. Teď nás vedou velmi důležité záležitosti k tomu, abychom vykouřili dýmku u téhož ohně.
 +
 +
 +Bratřit Bílí lidé nejsou přáteli Indiánů. Požadovali nejprve Jenom tolik země, kolik by stačilo, aby si na ni postavili chýši. Ted je ale neuspokojí nic než všechna naše loviště od východu slunce až k jeho západu.
 +Bratři! Můj lid si přeje mír; všichni naši lidé si přeji mír. Avšak tam, kde jsou běloši, nemůže být pro nás míru ani na ňadrech naši matky země.
 +Bratři! Kdo jsou běloši, abychom se jich měli bát?
 +Bratři! Musíme být jednotní, musíme kouřit s téže dýmky a svorně chránit svou zem!
 +Bratři! Přeji si, abyste se s námi chopili tomahawku!
 +Bratři! Budeme-li jednotní, zničí Velký duch naše nepřátele a dá svým dětem štěstí."​
 +
 +
 +Pravá paže řečníka se nepatrně pohnula dopředu a na zem před náčelníky dopadl tomahawk s ohnivě rudým toporem. Náčelníci jej zdvihli na znamení souhlasu.
 +Posel odjel tak rychle jak se objevil. Zmizel v hlubokých lesích se svým tajemstvím.
 +
 +==== ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINA ====
 +
 +
 +==== ZNAK KMENE ====
 +Znakem je štít s totemem Pontiaka - - stylizovanou medvědí hlavou.
 +
 +
 +==== POKŘIK ====
 +Odkaz bratří z Midé nikdy nezahyne!
 +
 +==== POSVÁTNOSTI MIDEWIWINU ====
 +  - Oheň
 +  - Hymna kmene "ó Karibů"​ — zpívá se jen při slavnostech a obřadech
 +  - Wampum kmene
 +  - Totem (= znak) Pontiaka
 +  - Obřad přijetí do kmene Midewiwin (včetně pomůcek ke zpěvu obřadní písně a samotného textu)
 +  - "​Onumun"​ - žlutý okr pozn.: žlutá zemina "​onumun”,​ která se vyskytuje na četných místech, zvláště na jednom přítoku řeky Illinois, jejíž indiánské jméno zní Onumunesibe;​ považuje se za mocnou medicinu. Upražena na ohni nabývá červené barvy. Žlutou zeminu používáme při obřadech přijetí do kmene.
 +  - "​Wenesik"​ - kořenná bříza pozn.: Obyčejná kořenná černá bříza se považuje u Indiánů za velmi cennou medicinu. Medicína se nazývá "​Wenisbugun"​ podle slov wenesik (kořenná bříza) a bugun (ve složeninách znamená list). Na rozdíl od USA u nás černá bříza roste jen v sadech. Její kůra a mladé větvičky obsahuji silici s účinkem mírnění bolesti.
 +  - "​Šauníjovy hůlky"​ a "​Červený tomahawk"​
 +
 +
 +pozn.:​ Šauníjovy hůlky neboli "​Naobaegan"​ znamenaly v odžibvejských zpěvech Midewiwinu sílu slova. Říkalo se, že když se jimi do bubnu udeří, bude to slyšet po celé zemi. Odžibvejové přijaly tyto hůlky od Jednoho Šauníje do svých mýtických zpěvů. My Je užíváme jako symbol důležitého poselství. Červený tomahawk - viz legenda kmene.
 +
 +
 +==== OBŘAD PŘIJÍMÁNÍ DO KMENE ====
 +Obřad je zahájen slavnostním zapálením ohně, které provede wagamed nebo Šaman kmene.
 +  * Náčelník:​ "​Chceš zasvětit život roverské myšlence?"​
 +  * Čekatel: "Ano, chci"
 +  * Náčelník:​ "​Splnil jsi všechny podmínky, abys mohl být přijat do kmene Midewiwin?"​
 +  * Čekatel: "Ano, splnil"​
 +  * Náčelník:​ "​Souhlasí všichni členové Midewiwinu s přijetím?" ​
 +  * členové: "​Ano"​ říkají jeden po druhém, jak se na ně obrací náčelník
 +
 +
 +Náčelník pokyne šamanovi se slovy "​Přistupme tedy k obřadu"​. Wagamed počne bubnovat na bubínek a šaman za zvuku tamtamu monotonně předzpěvuje "​Obřadní píseň":​
 +  * nyní vás slyším přátelé z Midé kteří okolo mne sedíte
 +  * kdo dává téci této řece? Duch Manitou Siní že řeka teče
 +  * podívejte se na mne přátelé podívejte se na mne dobře a dejte znát že všichni jdeme společnou cestu
 +(Na ta slova všichni povstanou, obejdou dokola oheň a opět usednou)
 +  * kdo káže těmto družným lidem aby zde seděli? Manitou káže těmto lidem aby zde seděli
 +  * myslím na tebe a doufám že používáš Wenesik
 +
 +
 +(Při tom se Šaman obrátí na čekatele; naznačuje tak, že se domnívá, že čekatel bude ochoten sdílet kmenová tajemství a zákony.)
 +
 +
 +Zvuk bubínku zesílí a naráz ztichne, čekatel poklekne na zem Selem k ohni.
 +
 +
 +Šaman zvolá: "​Me-sa-kun-me-go-kwo"​ a vhodí listy Wene- siku do ohně (tímto žádá o pomoc mytologlokou babičku lidstva /rozuměj Odžibvejů/​ o ochranu nového člena bratrstva).
 +čekatel povstane, šaman vezme posvátný žlutý okr a udělá adeptovi na čele znamení se slovy "​Dávám ti silu medvěda!"​. Bubínek zaburácí, šaman pokračuje: "Nesu ti úspěch - orli pero přináší úspěch."​
 +Tím "​Obřadní píseň"​ končí. Náčelník přistoupí a předá novému členu znak kmene Midewiwin se slovy: "​Přijímám tě do kmene, věříme v tebe!"​. Nový člen si podá ruku se všemi členy kmene.
 +
 +
 +Obřad končíme Gillwelským kruhem a zpěvem junácké hymny.
 +
 +
 +Poznámka k “Obřadní písni Midewiwinu":​
 +"​Píseň"​ je sestavena z originálních mýtických zpěvů historického bratrstva Midewiwin, které působilo v oblastech Velkých jezer mezi algonkinskými kmeny. Musíme se proto na tento zpěv dívat s větší dávkou fantazie a nesmíme v něm hledat nějaký záhadný smysl. Svou alegorii zpěv ovšem má.
 +
 +
 +Ke zpěvu používali Odžibvejové důležitých pomůcek — dřevěných destiček, do kterých byly vyryty různé symboly připomínající šamanům, co mají zpívat. Byly tedy jakýmisi "​zpěvníky",​ které byly posvátné stejně jako vlastní zpěvy.
 +
 +==== WAMPUM KMENE ====
 +Korálkovaný wampumový pás má vyšité znaky, které čteny odzdola nahoru vytvářejí tuto legendu:
 +"Všem bratřím Midewiwinu! Poselství velkého Pontiaka musí znít u všech ohňů našich bratří. Žijme všichni čestný život, dodržujme vžité tradice, bojujme za svobodu!" ​
 +
 +==== ŘÁD KMENE MIDEWIWIN ====
 +  - Podmínky přijetí do kmene:
 +  * a) Stáří 16 let; nemusí projít oddílem
 +  * b) Prodělal zasvěcení
 +  * c) Zkouška "​Bdění"​
 +  * d) Roční zkušební lhůta
 +  - Přijetí do kmene se děje zvláštním obřadem
 +  - Midewiwin může mít maximálně 12 členů a 4 čekatele
 +  - Jen členové mohou nosit odznak kmene
 +  - Členství se může člen jedině vzdát. Pouze ve výjimečných případech může o vyloučeni rozhodnout tajné hlasováni všech členů kmene.
 +  - V čele kmene stoji volený náčelník zvaný Okimon, starší 21 let, který jmenuje svého zástupce. Okimon Je volen celým Midewiwinem. Zástupce schaluje kmen svou většinou.
 +  - Pro osobní zdokonalení máme "Cestu Orlích per". Orli pera nejsou našim cílem - jsou jen důkazy.
 +
 +
 +Poznámka: Zasvěcením míním prověřeni čekatele jak po stránce duševní tak i tělesné. Zkoušíme jeho zručnost, rychlost, sílu, vůli. Zasvěcujeme Jej do ideálů roveringu i do tajů vlastní činnosti. V té době se adept učí různým zvykům, obřadům. Se zasvěcením přímo souvisí i zkouška "​Bdění",​ o níž mluvíme jinde, stejně jako o "​Cestě Orlích per".
 +
 +===== SLOVO NAKONEC =====
 +
 +Chtěl bych nakonec dodat, že rovering je stále nová. a nepropracovaná myšlenka. Skýtá proto veliké pole působnosti. Aby se váš kmen udržel, chci vám dát ještě tyto rady:
 +
 +
 +  - Kmen musí mít možnost obnovy, podobně jako skautský oddíl.
 +  - Důležité je, aby kmen měl stálý program na několik měsíců dopředu, i když program musí být tvárný a snadno měnitelný.
 +  - Dbejte stále na dodržováni tradice i v maličkostech. Jakmile začnete z pohodlnosti odbourávat zvyk za zvykem, zákon za zákonem, pozbyde kmen onoho kouzla, které vlastně tradici tvoři.
 +  - Má-li mít vaše činnost stále švih, jezděte aspoň jednou za měsíc ven do širé přírody. Nehleďte na počasí, nehleďte na osobni pohodli!
 +
 +
 +A úplně nakonec jsem si nechal dopis, který mi pro můj roverský kmen Dakota napsal kdysi náš přítel Grizzly ze Šumavy:
 +
 +
 +//"​Drahý Ivane,
 +od našeho posledního setkáni uplynulo již dosti času, aby ve mně dozrály všechny ty zážitky, slova, gesta, myšlenky i tvary, které se ml vtiskly do duše ve vaší milé společnosti. A poněvadž nevím, zda se opět brzy setkáme, rozhodl jsem se pro tento způsob, abych si s vámi mohl pobesedovat.
 +
 +
 +Putuje-li "vlk samotář"​ dlouho sám jednotvárnou krajinou a zahlédne-li v dáli vystupovat kouř z ohniště, zalační po lidském slovu. Plaše se přiblíží a je-li pozván, přisedne a mlčí. Je to radostné mlčeni. Nezná ty cizince, ale z jejich jednoslabičných slov a jednoduchýoh vět pozná brzy každého jednotlivce,​ jako i oni poznají svého hosta z jeho mlčeni. Ústa mlčí, ale duše navzájem beseduji. Veliké věci se projednávají právě mlčením. Souhlas, nadšeni, vděčnost a radost se někdy boji slov jako nevítaných hostů. Ale pak se přece musí promluvit. Mluví se o ohništi a o palivu, o příbytku a o lovu, o věceoh celkem bezvýznamných. Ale slova se stávají symboly, jak už to někdy bývá mezi muži přírody.
 +
 +
 +Také já jsem s radosti přisedl k vašemu kruhu a zachycoval se zájmem všechny ty významy, nepronesené otázky, načrtnuté myšlenky, touhy a naděje, hnuti a záhady. Zkrátka všechny ty přiznaky toho, že jste se dostali na cestu, še jdete. Že jste si vybrali rovering, že jste se stali poutní- ky. Tím, že jste si vybrali rovering, přijali jste veliký dar. Neboť rovering je cesta. A smyslem našeho života je, aby člověk šel. Náš život je cesta. Cesta k cíli. Ne zastávka na tržišti. Všechny věci nám májí pomáhat v naši cestě. Proto jsou kolem nás věci rozmanité, abychom si mohli vybírat. A abyohom mohli pro věci dokonalejší a hodnotnější opouštět věci méně dokonalé a méně hodnotné.
 +
 +
 +Velice vznešené jsou všechny věci okolo nás. Jsou to jakoby ochotné ruce skautů, které tvoři řetěz při veliké polní hře, které se k nám natahuji, abychom se jich přidrželi,​ opět pustili a chytili se jiných a tak byli unášeni do-
 +předu. A proto je naše srdce nepokojné a přece radostné a zase zarmoucené,​ protože stále touží po dokonalejších a lepších věcech, o kterých ví, že jsou vpředu. Proto nás stále nutí, abychom se u dosažených věcí nezastavili,​ poněvadž náš život je cesta a my víme, že věci nejsou naším cílem, že jsou to jen naši dobři kamarádi, naši pomocníci. Tušíme, že život tak jak je, je pro nás veliký dar a má tak veliký smysl, že je nám stále více samozřejmé,​ že musíme mířit hodně vysoko, abychom zasáhli terč, který nám byl v takové výši zavěšen.
 +
 +
 +Setkáváme se na své cestě s různými překážkami,​ s různými potížemi, stáváme se třebas na dlouhou dobu tuláky, to znamená lidmi, kteří pocítivše únavu pouti posedávají u cesty, scházejí na široké pohodlné silnice, nebo zase bloudi po stezkách a doubravách,​ mazlí se s věcmi a dlouho u nich prodlévají ztrácejíce čas, ale neztrácejí přece onon nepokoj cíle, onu touhu po něčem lepším, po něčem jistém a určitém, co jedině může naplnit nekonečné touhy jejich stále více neohraničitelného srdce. A to je znovu přivede do správného směru. Myslím si, že lidské srdce, má-li dobrou vůli a tou- ží-li po čistotě, najde vždycky v pravý čas správnou orientaci k cíli. Nejhorší věci, která může postihnout člověka, je lenost duše. Tehdy zůstane člověk uprostřed cesty, začne se zařizovat, pojišťovat - a neodejde.
 +
 +
 +Také já, Ivane, jsem poutník. A jsem rád, že se má stezka zkřížila se stezkou Dakoty. Také já jsem kdysi dávno zachytil voláni dálek a dal jsem se na cestu. A prožíval jsem dobrodružství a stále prožívám. Také já cítím stále větší nutnost proklestit si "cestu na severozápad"​. Věř mi, Ivane, mně strašně záleží na životě. Už je mi dávno jasné, že jsem přijal život do svých rukou, jako Michelangelo přijal kus mramoru. Také on trpěl, když tesal Davida. Ale měl také radost, protože věděl, že dělá něco, co má smysl, co dokonči a co bude krásné.
 +
 +
 +Jsem rád, že jsem se s vámi setkal jako s lidmi, se kterými si mohu vyměnit své zážitky, poněvadž tuším, že jdete stejným směrem. Přeji vám, abyste se nezastavili na kraji širých pláni, které se před vámi rozevírají. Přeji vám, aby se vám noci zdály příliš dlouhé, abyste nemohli ani dospat v touze po novém dni, po novém ránu, abyste ho naplnili dobrými činy až do poslední vteřiny. Do takové situace se totiž dostane každý, jakmile začne chápat a poznávat, že život má smysl, že život stoji zato, aby se žil, že řád má smysl, právě tak jako láska a kázeň, oběť a služba, bolest a utrpení a všechny ty obrovské hodnoty, které vyplývají ze života. Ale nade všechno vám přeji, abyste nezapomněli nikdy na osmý bod skautského zákona, který Angličané překládají větou: Skaut si hvízdá v každé nesnázi.
 +Těším se na setkáni s vámi.
 +Jarda Saller - Grizzly"//​