Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dopisy_roverum [2017/08/01 08:35]
Miroslav Martinek
dopisy_roverum [2017/08/01 08:36] (aktuální)
Miroslav Martinek
Řádek 361: Řádek 361:
 Naučte se rychle kreslit základní čáry, postoje, tvary, žádné stínování. Na to není čas. Několik tahů tužkou a výjev má být na papíře. Doma si je řacfte do souborů podobných záznamů, kterým říkám "​holubník",​ jenž je dělený podle určitého klíče, botanického,​ či zoologického a po čase teprve ohodnotíte zachycený obrázek a nečekaně se vám vybaví vše, co jste tehdá viděli a slyšeli. Naučte se rychle kreslit základní čáry, postoje, tvary, žádné stínování. Na to není čas. Několik tahů tužkou a výjev má být na papíře. Doma si je řacfte do souborů podobných záznamů, kterým říkám "​holubník",​ jenž je dělený podle určitého klíče, botanického,​ či zoologického a po čase teprve ohodnotíte zachycený obrázek a nečekaně se vám vybaví vše, co jste tehdá viděli a slyšeli.
 A někdy je to neobyčejné překvapení pro vás i toho, komu to vyprávíte,​ nebo píšete. A někdy je to neobyčejné překvapení pro vás i toho, komu to vyprávíte,​ nebo píšete.
 +
 +Přicházeli jsme k bráně hradu, na které byly zasazeny kamenné bloky se znaky majitelů.
 +Tu je dobré mít znalosti z heraldiky. Prastaré vědy týkající se popisování a čtení znaků užívaných šlechtici. Původně znak byl rozpoznávací znamení v boji. Později se stal i symbolem státu, označením měst i řemeslnických cechů. Vedle světské heraldiky je i heraldika církevní.
 +Kdo se vyzná v této vědě, muže vysvětlit, co značí třeba berla otočená svým závitem ven mimo znak a meč podložený pod znak řádu nebo osoby, jehož znak je střídán se znakem řádu. Krátce velmistr má právo právního řízení mimo prostor kláštera a dokonce měl hrdelní právo, to znamenalo odsuzovat k smrti.
 +Jindy srovnáním znaků stejných figur, ale rozmanitých barev sestavíte složení celého složitého a rozvětveného rodu, například pánů z Růže - Rožemberků. Jindy jsou na štítech ještě přídatné figury určující pořadí sourozenců,​ nemanželský původ a jiné pozoruhodnosti. Přídatné složky pod štítem a kolem štítu pak vypovídají o hodnosti, kterou majitel požíval v královské družině čive státní službě. Takže znalost heraldiky je velmi cenou pomůckou pro kulturně poznávací činnost. Neměli byste opomíjet před putováním se předem trochu zabývat znaky rodů, kteří v putované oblasti měly pozemky, a na stavbách se pak jejich znaky objevují. Krátce neberte heraldiku jako věc mrtvé historie.
 +Je stále živá a dnes si mnoho nových států "​vymýšlí"​ znaky často neodpovídající přesným předpisům heraldickým ohledně barevných ploch, figur a podobně.
 +Jiný takový neméně zajímavý obor je vexilologie,​ či-li nauka o praporech. Jsou dva základní pojmy : prapor pevně zachycen na ratišti a vlajka upevněná na laně a vytahována na stožár.
 +Vlajka je symbol státu, prapor určité jednotky, vojenské nebo spolkové. Budete-li putovat do ciziny, zejména když hodláte navštívit třeba námořní přístav, naučte se aspoň vlajky evropských států. Evropské vlajky jsou všechny přesně podle vexilologických požadavků a nedochází u nich k prohřeškům vůči daným přesným předpisům na rozdělení plochy, umístění figur a volbu barev. Vlajka je u nás již zapomenutý pojem symbolu státu. V cizině je státní vlajka ve velké úctě a není to
 +"​fangličkářství",​ jak u nás rádi tvrdí ti, kteří o nauce o vlajkách nemají ani zdání. Vzdávat náležitou úctu a poctu státní vlajce je tam věcí samozřejmou a každý si dává pozor, aby se proti těmto zvyklostem neprohřešil.
 +Ve skautských táborech se také vytahuje, vyvěšuje státní vlajka. Pokud mi je známo, je vypracován přesný postup při přinesení,​ uvázání, vztyčení vlajky a podobně při jejím spouštění. Je ještě řada předpisů vyžadující znalost u poutníků s lodmi po vodních cestách, aby je přesně dbali a tím se vyvarovali označení za "​nevychovance a barbary"​.
 +Také zde máme ještě co napravovat. ​
 + 
 +
 +Dostal jsem kritiku, že v mých dopisech příliš používám slov "​musíš,​ úkol"​. Tato slova dnešní mládeži prý nevyhovují. Budiž, "​musíš"​ není české, je z německého "​mussen",​ tak by se dalo nahradit "je třeba, je nutno",​ ale někdy to nejde takto opisovat. Jsou záležitosti v životě, kdy jde o čas a pak je třeba udělat věc ihned a neočekávat až někdo uzná, že by bylo potřeba, že by bylo nutno.
 +"​Musíš"​ je vlastně v prvé řadě povel pro každého sebe sama. Sám ho dává ten, kdo chce něčeho dosáhnout, něčemu se naučit a ví, že když si neřekne "​musíš to udělat",​ že pro své pohodlí to neudělá. Ono slovo "​musíš!!!"​ má trochu kouzla v sobě, které popožene i liknavce.
 +Rover vytváří sebe službou k sobě samému. V plnění této služby musí splnit řadu požadavků,​ které si klade sám na sebe, proto se neježte, když čtete toto slovo. Bez slov "​musíme,​ musíš",​ by se spousta věcí nevyrobila, nevymyslela. Slovo "​musíš,​ musíme"​ je povel, povel v nouzi, krajní mezi něco udělat, vykonat.
 +Když někdo tvrdí, že nemá rád slovo "​musí,​ úkol",​ pak nemůže plnit vše to, co by měl rover splnit při vytváření své osobnosti, při získávání znalostí.
 +Kdo odmítá slovo "​musíš a máš za úkol",​ není schopen sám někoho něčemu učit, jelikož není schopen něco udělat proti své původní vůli, pohodlí, nemoudrému odmítání.
 +Kdo chce vést, musí se přinutit a vést nejdříve dobře sebe sama. Nemůže někdo odmítat úkol a přitom ho, jako vedoucí, dávat jinému.
 +"​Musíš"​ je koření, které činí život chutný a přijatelný po všech stránkách,​ kam jde jeho dosah.
 + 
 +
 + 
 +
 + 
 +
 +Kdo z vás se zamyslil nad tím, co vlastně je, kam patří? Co je to, když se řekne, jsem Čech?
 +Dnes si málokdo uvědomuje, že je součástí lidské společnosti hovořící stejným jazykem a mající vědecké označení Češi.
 +Jeden pán si stěžuje, že čeština je jazyk těžký a snad ani do evropských jazyků nepatří, ale Pavel Eisner ve své jedinečné knize Chrám i tvrz začíná chvalozpěvem tolik podobným Šalamounově Písni písní slovy:
 +Bole veliký, Bole mocný, jenl jsi stvořil češtinu, dej a učiň,
 +aby byla jako holubička v rozsedlinách skalních ... a učiň ji vyvolenou mezi dcerami Slova a tvrdou ji učiň a svátou, aby byla, jakol se d( latini:
 +TEMPLŮM IN FÓRUM ARCIS neboli hlaholem naším CHRÁM I TVRZ na věky věkův, Amen.
 +Ano, čeština není lehký jazyk pro cizince, ak má neobyčejnou osobitou krásu a neobyčejně bohatý slovník.
 +Řeč je mohutné pojítko mezi lidmi, bez řeči by nebylo spoje a vzájemných vztahů.
 +My dnes tápeme a hledáme, jak se postavit do světa. Je tu řada ohnutých hřbetů, kteří jsou dnes rádoby Češi, včera byli rádoby Rusové, lépe řečeno Sověti, a dle potřeby by svůj hřbet ohnuli před každým, kdo se podívá trochu pánovitěji. Ale jsou i tací, kteří znají dějiny svého národa, ví jakou pozici měl český národ v celoevropském politickém dění, co vše, ač počtem malý, dal evropské kultuře. Žel máme dvě nepěkné vlastnosti: závist a nedůslednost. To jsou dvě páčidla, která v rukou jedinců i skupin přivodily všechny ony tragické a smutné chvíle našich dějin.
 +Myslím, že být Čechem, není nic malého, ponižujícího.
 +Byli jsme zakládajícím členem světového skautského hnutí a nemusíme se tudíž poníženě doprošovat Ženevy, zda smíme to, či ono. Badcn-Powell schválil plně Svojsíkův počin vytvořit český, svérázný a osobitý skauting. Nemusíme dnes nic tupě napodobovat Je nutno pokračovat po Svojsíkově cestě.
 +Vzhlížíme k Američanům,​ kteří se rádi tváří jako vševědoucí,​ ale ve skutečnosti jsou podpíráni berličkami osobních psychologů a vědomosti jsou ohraničeny na zisk dolarů.
 +Nekriticky se klaníme všemu, co přichází zvenčí, ač máme doma hodnoty, které by ostatní svět bral. Nejen kulturní, třeba hudební, ale také přírodní,​ spoustu hradů, zámků, krás přírodních,​ kterých si nedovedeme vážit, které nedovedeme ocenit a vhodně je využít.
 +Ve státním znaku je jdoucí lev s pazoury připravenými k úderu.
 +Tedy lev hrdý, bojovný, připravený n a vše.
 +Nebuťme kocouři lezoucí po čtyřech se staženým ocasem, ale jako ti lvi. Ten znak není jen tak pro pěkný vzhled. Lev je symbol slunce, jako vládnoucí hvězdy.
 +Lví povahu ukázal Český národ při mobilizaci v roce 1938, kdy žasnul celý svět nad tím, co dokázal malý národ uprostřed Evropy.
 +Ten znak by měl mít každý ve své mysli a denně si uvědomovat,​ že naše cesta je jdoucího nikoliv plazícího se lva.
 + 
 + 
 +
 + 
 +
 +Na záložce knihy "​Vzpomínky"​ od vědce Wichterleho,​ je trefný text napsaný lékařem a básníkem Holubem:
 +"Tato kniha dává přesnou a úsečnou odpověď na otázku, co by se dalo v této zemi vykonat, kdyby se neotvíralo novým ideologickým náladám, neřku-li mýtům, zejména pak novým hospodářským kariéristům,"​
 +Ano, kdyby - ono to kdyby má několik tváří, které se zakrývají hlavně černým mrakem závisti nad schopností druhého.
 +Stačí se začíst do vzpomínek, dopisů těch osob, které něco vykonaly, co bylo nejen prospěšno vlastnímu národu, ale i celému lidstvu.
 +Je až zarážející,​ jak ti, kteří se označují za vlastence, "ty pravé a jedině oprávněné",​ kritizují každou činnost jiného.
 +Dříve to byli takzvaní "​hurávlastenci",​ kteří buď žvanili v zaplivaných hospodách, nebo "​kecali"​ v začouzených kavárnách o tom, co je vlastenecká činnost.
 +Dnes jsou tací falešní moralisté skryti porůznu, ale jejich hlas se ozývá ve stejné tónině. "My jsme ti praT \ jen to co jsme dělali, bylo správné",​ i když ve skutečnosti až na to žvanění nedělali nic. Každého, kdo se pokusil riskovat a skoro partyzánským způsobem pracoval s naší mládeží, je hoden, aby se na něho vytáhl lustrační zákon a označil za dobrovolného spolupracovníka státní bezpečnosti. Je trapno, číst všechny ty výpady, urážky, obvinění vyslovované v různých časopisech,​ ze kterých by naopak měla znít snaha po prospěšné práci pro celek.
 +Každý člověk může jednou ve svém životě udělat chybu, buď ze špatného odhadu situace, pod nátlakem a hrozbou, z nešikovnosti. Má-li však morální sílu přiznat se, že chybil a nyní se snaží dobrou prací prospívat celku, pak si nezaslouží nenávisti a výtek.
 +Slovo skaut má řadu pojmů * od stopaře po rozvědčika,​ zvěda. Ke každé z této činnosti je třeba odvahu, bystrost a důvtip, jinak to končí tragicky. Tak mnozí riskovali svoji činnost s mládeží, jako partyzánskou činnost pod rozmanitou rouškou a dnes je jim tato odvážná a záslužná činnost vytýkána, jako kolaborace s nepřítelem. Inu, každý cikán hádá podle své planety. Těm, co tak rádi a vášnivě odsuzují, bych připomněl:"​Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem a Odpusť nám raše viny, jako my odpouštíme viníkům našim"​. Jsou to dvě moudré a hluboké lidské myšlenky, které by ve svém životě neměli zapomenout všichni roveři, když jsou postaveni do funkce soudce náhodného,​ či ustanoveného. Protože dělat ze sebe mučedníka,​ abych mohl obviňovat jiné, je ubohost a morální slabost.
 + 
 +