Roverská wiki

Co prakticky s prvním skautským principem?

IndexČlánky → Co prakticky s prvním skautským principem?

Vnitřní pravdivost, Hledání, Přesah, Naděje, Pokora, Konfrontace se životem a smrtí, Klid, útěcha a bezpečí, Vnitřní hlas, Přetékající láska, Osvobození, Souznění. Co spojuje všechna tato vyjádření? Myslím, že je celkem na první pohled vidět, že jsou výsledkem snahy vyjádřit něco zásadního, podstatného, hlubokého. Vyslovili je kluci a děvčata podobně staří anebo jen o něco starší, než jsou dnešní roveři a rangers. A co je k tomu přivedlo? Na to se teď podíváme - a to dokonce tak, abyste si to mohli sami vyzkoušet.

V minulém školním roce se se již naplno rozběhl projekt Hledání 1. principu. Tím prvním principem se myslí – ve shodě se stanovami Junáka – Odpovědnost vůči Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě hodnoty vyšší než materiální. S nápadem začít se prvním principem zabývat tak, aby mohl být užitečnou oporou pro život skautů a skautek v našich oddílech i mimo nich, přišla před více než dvěma lety docela malá skupinka lidí kolem Pavla Fornůska – Stopaře, předsedy ORJ ze Šumperka, kterým dlouhodobě vadilo jakési divné mlčení a někdy i dusno kolem toho, jak se s tímto principem u nás často zachází. A chtěli nabídnout něco, co by tuto situaci změnilo. Pro tento nápad získali náčelní Evičku Měřínskou i podporu Odboru duchovní výchovy, a tak se zrodil projekt Hledání 1. principu. Dal si v prvé řadě za cíl vytvářet prostředí, ve kterém se dá o prvním skautském principu dostatečně svobodně a přitom i zodpovědně přemýšlet, hovořit a – opravdu hledat. Praktické nástroje, jak tohle uskutečnit, vznikly v rámci projektu zatím dva.

Kavárenská diskuze

O tomhle formátu se tu zmíním jen stručně, protože jeho uskutečnění vyžaduje přece jenom určité zkušenosti s řízením diskuzí. Zatím se uskutečnily k tématům: Jsou hodnoty jen lidskými výmysly? Je možné i jiné poznání než to, které vychází z našich smyslů? Je víra pozitivní silou ve světě? Pokrývají 3 principy skautingu lidskou odpovědnost? Je důležité, zda Bůh existuje? Ukázalo se, že je dost obtížné udržet debatu v takové rovině, aby nepostrádala dobrou racionální argumentaci a přitom zůstala dostatečně atraktivní pro většinu účastníků. Také se nám zatím nepodařilo zajistit nějaké reprezentativní a šířeji použitelné výstupy z těchto debat, byť v nich zaznělo nemálo podnětných myšlenek. Rozhodně v nich ale budeme na podzim pokračovat (konkrétní termíny budou na FB stránkách skautského institutu v části věnované projektu Hledání 1. principu).

Seminář

O něm jsem se zmiňoval už v úvodu. Nabízíme ho ve dvou variantách, přičemž ideální je, když na sebe navazují. Tou první variantou je seminář na téma „Já a první princip“, v němž si účastníci vyjasňují svůj vlastní vztah k prvnímu principu, zatímco následná verze semináře se týká tématu „První princip v našem oddílu“.

Semináře mají tři základní části. V té úvodní si mohou účastníci vybrat z nabídky lístečků s různými pojmy, přičemž si každý vybere ten, který mu nejvíc sedí k 1. principu, v případě druhého semináře k tomu, jak tento princip znají z oddílu. Pro první typ semináře jsou na lístečcích například Krása, Příroda, Duchovno, Filosofie, Vyšší princip, Kostel, Modlitba, Myšlenka, Pocit, Rozum, Srdce, Obzor, Bezpečí, Jistota, Odevzdanost, Milost, Důvěra atd. Pro druhý typ semináře pak nabídka vypadá třeba takhle: Vigilie, Oheň, Čtení příběhů, Noc pod hvězdami, Ranní zamyšlení, Den o samotě, Slib, Hodnocení dne, Účast na Betlémském světýlku, Řešení morálních dilemat, Společné zpívání, Meditace, Rituály, Přemýšlení o smyslu života, Sdílení o tom, co nám dělá radost, Přemýšlení o skautském zákonu, Vztyčování vlajky. Kromě toho jsou tam lístečky prázdné, kam je možno vepsat buď stejný pojem, který si vybral už někdo jiný, nebo naopak takový, který v nabídce nebyl. O svém výběru je možné krátce pohovořit s někým, kdo je poblíž.

Pak následuje hlavní část (45 až 60 minut ve skupinkách), kdy se ve vzájemné debatě účastníci snaží vytvořit výstup, v němž odpovídají na otázku „Co pro mě znamená 1. princip?“, nebo ve druhém typu semináře „Jak se u nás v oddílu snažíme 1. princip uskutečňovat?“ Někdy je z toho na flipu obraz celkový, někdy obrázků několik. To záleží zcela na účastnících skupiny. Podstatné je, aby se dostatečně otevřeně snažili vyjádřit svoje odpovědi na onu ústřední otázku. Někdy nebývá snadné účastníky udržet u tématu – běžně se z počátku stávalo, že měli tendenci místo toho, jak oni sami chápou 1. princip, utíkat k tomu, co dělají v oddílu. To je ale ústřední téma až následného typu semináře, protože bez vlastního promyšleného přístupu k 1. principu člověk těžko může tvořivě napomáhat jeho naplňování v oddílové činnosti. Na obrázku vidíte jeden takový typický „výstup“ práce skupiny debatujících. Ve třetí části pak je z flipů vytvořena „galerie“, kterou si nejprve každý v klidu projde, udělá si poznámky a pak se společně k jednotlivým výstupům kladou dotazy, případně se doplňují vlastní zkušenosti. V semináři věnovaném naplňování 1. principu v oddílové činnosti je možno na závěr uskutečnit malou „burzu“ osvědčených programů.

Potěšitelné pro nás zatím bylo hlavně dvojí: že se až na nepatrné výjimky mezi účastníky nevyskytl žádný destruktor, který by buď téma zesměšňoval či jinak napadal, nebo který by kritikou ostatních poškozoval nezbytný rámec důvěry a otevřenosti. A dále, že se nepotvrdilo obecné mínění, podle něhož si „každý pod nejvyšší Pravdou a Láskou (či 1. principem) představuje něco jiného“. Ano, pestrost vyjádření byla vždycky dost veliká, ale to, k čemu tato vyjádření směřovala, bylo ve skutečnosti sobě až překvapivě blízké. To ostatně vidíte i na přiloženém obrázku.

Ten docela podrobný popis vás měl nejen nalákat k tomu, abyste si o uskutečnění takového semináře požádali, ale také vám dodat chuť jej případně ve svém středisku nebo roverské skupině uspořádat sami. Není to nijak složité.

V obou případech seminář trvá zpravidla 2,5 až 3 hodiny a Duchovní odbor Junáka ho nabízí oddílům, střediskům i vzdělávacím akcím, a to nejen v Praze. Je třeba se však včas objednat (fornusek.pavel@email.cz), s ohledem na rostoucí zájem o pořádání seminářů alespoň s předstihem 3 měsíců.

Více informací o plánovaných akcích: http://www.skautskyinstitut.cz/hledani-prvniho-principu/

Jiří Zajíc - Edy Roverský kmen ročník 20 /č. 96 https://casopisy.skaut.cz/kmen/787