Roverská wiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

analyza:kdo_jsou_dnesni_roveri [2019/12/07 13:05] (aktuální)
Miroslav Martinek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Analýza:​ Kdo jsou dnešní roveři ======
  
 +Robert Baden-Powell by měl radost. Když v roce 1918 skončila první světová
 +válka, Evropa byla svědkem návratu mnoha mladých chlapců z fronty
 +domů. Řada z nich ve válce dospěla dřív, než by chtěla, ztratila své přátele
 +i rodinu a teď se vraceli. Východiskem toho, aby zvládli svůj život, se stala
 +nově vzniklá skautská výchovná kategorie zvaná rovering. O sto let později
 +se Evropa nachází v období míru a prosperity a rovering stále zůstává.
 +Co je jeho smyslem nyní?
 + 
 +--- //[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE, VOJTĚCH KOUSAL – KOUSY, ZUZANA ORLOVÁ – ZUZKA]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103//
 +
 +Roveři a rangers tvoří podle
 +příručky Roverský začátek
 +výchovnou kategorii
 +navazující na skauty a skautky. Jsou
 +už starší a mají více zkušeností
 +a schopností. Mají tak možnost se
 +podílet na výchově mladších skautů
 +a skautek a službě druhým lidem. Zároveň
 +by ještě měli na sobě pracovat
 +prostřednictvím pestrého programu.
 +Roverským heslem je slovo „Sloužím!“
 +a povinností rovera a rangers
 +je naplňovat ho, jak dovede nejlépe,
 +rovnoměrně ve všech třech oblastech
 +roverské služby (služba sobě,
 +služba druhým, služba vyšší principům,
 +tj. nejvyšší Pravdě a Lásce).
 +Jak je tomu ale ve skutečnosti?​ Má
 +vůbec rovering v dnešní době takový
 +smysl, jako měl před sto lety,
 +nebo je jen výchovnou kategorii,
 +která existuje pouze na papíře?
 +Odpovědi na tyto otázky se nedaly
 +zjistit jinak, než se na ně zeptat přímo
 +lidí, kteří do věkové kategorie
 +roveři a rangers spadají.
 +Kdybychom se ale zeptali jen pár
 +roverů, asi ty odpovědi nebudeme
 +moci považovat za příliš zobecnitelné.
 +Jediným východiskem tedy byl
 +seriózní průzkum, a to takový, který
 +bude obsahovat odpovědi alespoň
 +stovek lidí. Slovo dalo slovo a nápad
 +byl na světě. Sestavili jsme dotazník
 +a oslovili pět set náhodně vygenerovaných
 +členů Junáka, kteří měli jako
 +výchovnou kategorii ve SkautISu
 +zadanou „roveři a rangers“.
 +
 +===== Nejfrekventovanější charakteristiky rovera =====
 +
 +Průměrně je roverovi dvacet let,
 +pochází z města nad sto tisíc obyvatel,
 +v Junáku strávil už 12 let, má
 +sourozence, kteří jsou také skauti,
 +a v současné době působí ve vedení
 +oddílu. To jsou ale jen obecná fakta.
 +Pojďme se podívat trochu více
 +do hloubky.
 +
 +{{ ::​jak_dlouho_jsi_clen.jpg?​600 |}}
 +
 +{{ ::​grafy-sonda-kmen.jpg?​800 |}}
 +
 +===== Sloužit sobě i oddílu =====
 +
 +Neptali jsme se roverů jen na to,
 +kolik jim je let nebo kde bydlí. Zajímalo
 +nás především,​ zda vidí v roveringu
 +nějaký smysl, co považují
 +za jeho cíl a zda si jako roveři vůbec
 +připadají. Tato výchovná kategorie
 +je totiž skutečně velká. Nejen
 +počtem, ale i generačním rozpětím.
 +Jako rover se v současné době bere
 +člověk, který čerstvě nastoupil
 +na střední školu i člověk, který končí
 +vysokou školu, což je z hlediska
 +vývoje obrovský rozdíl. Navíc, jak
 +můžeme vidět výše, současní roveři
 +nedělají jen roverský program, ale
 +zároveň se aktivně podílejí na chodu
 +oddílu nebo střediska.
 +Je to způsobeno zřejmě i tím, že
 +v posledních letech se oddíly sice
 +stále plní dětmi, ale sehnat vedoucí
 +je těžké, protože generace, která
 +v současnosti vede, nebyla počtem
 +zdaleka tak silná jako současné
 +generace mladších dětí. Tím
 +dochází k tomu, že roveři nejsou,
 +a ani nemohou být, jen členy
 +roverského kmene, protože je
 +jejich oddíly potřebují. Zároveň ale
 +stále touží po tom zažívat i vlastní
 +skautská dobrodružství nejen
 +se svými svěřenci, ale i se svými
 +stejně starými kamarády.
 +Již klasickým úkazem jsou roveři,
 +kteří jsou zároveň rovery v rámci
 +roverského kmenu a zároveň se
 +podílejí na vedení svého domovského
 +oddílu.
 +Stále častěji se také objevují
 +takzvané roverské družiny v rámci
 +oddílů, které vznikají více způsoby.
 +Dost často jde zřejmě o skupiny
 +odrostlých skautů a skautek, kteří
 +si dělají v rámci oddílu vlastní roverský
 +program a zároveň pomáhají
 +s vedením dětí. Velmi často jde
 +pak ještě o upgrade této skutečnosti.
 +Tedy roverskou družinu, která
 +je zároveň oddílovou radou oddílu
 +mladších členů, jezdí na společné
 +teambuildingy,​ puťáky a schází se
 +i mimo schůzky a porady.
 +
 +{{ ::​grafy-sonda-kmen2.jpg?​800 |}}
 +
 +===== Cítit se roverem =====
 +
 +Poměrně překvapivé výsledky nám
 +vyšly u odpovědí na otázku, zda se
 +lidé, kteří jsou zařazení mezi rovery
 +a rangers, skutečně jako roveři
 +a rangers vnímají. Necelých 40 procent
 +dotázaných totiž odpovědělo
 +záporně. Čím to je, je otázka. Možným
 +vysvětlením jednak je to, že kategorie
 +roveři a rangers ve SkautISu
 +působí jako „odkladiště“ pro skauty,
 +kteří nejsou ani činovníci,​ ani skauti
 +a skautky, a tudíž je potřeba je
 +zařadit někam jinam. Dalším pravděpodobným
 +vysvětlením,​ který
 +se promítl nakonec i v odpovědích
 +na otevřenou otázkou „proč se cítí
 +či necítí být rovery“, je ten, že se rovery
 +necítí nebo jsou jimi jen z části,
 +protože vedou oddíl a na roverské
 +akce nemají čas. Případně dělají
 +částečně nějaký roverský program,
 +ale ne tak často na to, aby se rovery
 +skutečně cítili.
 +Velmi nás u těchto otevřených
 +odpovědí také zaujaly rozdílné
 +pohledy na to, co rovering podle
 +oslovených je. Zatímco pro někoho
 +tento pojem označuje činnost
 +u oddílu či u střediska spočívající
 +v předávání zkušeností mladším
 +členům a úzce související s heslem
 +„Sloužím“,​ pro jiné znamená především
 +čistě roverské akce pro ně
 +a jejich vrstevníky z kmene. Část
 +respondentů pak vnímá označení
 +„rover“ čistě technicky, tedy jako
 +věkovou kategorii bez dalšího přesahu.
 +Zajímavé jsou také některé
 +odpovědi, které popisují rovera
 +jako elitní status. Termín, kterým
 +lze označit pouze skauty určitých
 +kvalit. Někteří respondenti pak
 +nechtěli vlastními slovy popsat, co
 +pro ně rovering znamená, protože
 +se nad tím třeba nikdy nezamysleli.
 +
 +===== Skautuji, tedy jsem =====
 +
 +Bylo tedy nasnadě se respondentů
 +zeptat, co je podle nich skutečným
 +smyslem roveringu v dnešní době
 +a zda nějaký smysl roverský program
 +vůbec má.
 +
 +V odpovědích na otevřenou otázku
 +vidíme poměrně jasně stále převládající
 +názor, že rovering smysl
 +určitě má. Zajímavé nicméně je, že
 +stoprocentně se s tímto názorem
 +ztotožňuje jen necelá polovina
 +lidí. Pokud bychom ale sečetli
 +výsledky prvních dvou kategorií
 +(tedy rozhodně souhlasím
 +a spíše souhlasím),​ dostaneme
 +se až k 75 procentům, to už je
 +poměrně hezké číslo. S tvrzením
 +rozhodně nesouhlasí jen nějakých
 +5 procent, což znamená, že roveři
 +si v současné době stále myslí,
 +že rovering má v dnešní době
 +ve skautingu nějaký smysl. To se
 +taktéž projevilo i v odpovědích
 +na otevřenou otázku.
 +Sami roveři si jsou ve svých odpovědích
 +vědomi důležitosti vlastní
 +výchovné kategorie. Často její existenci
 +označují za klíčovou pro udržení
 +dospívajících ve skautingu.
 +Jsou přesvědčeni o tom, že mohou
 +být velkým přínosem pro celý
 +skauting, a uvědomují si potřebu
 +odpočinkového programu v rámci
 +skautského života, kdy mohou
 +mít čas sami pro sebe a nemusejí
 +neustále pomáhat s chodem oddílu.
 +Přikládají velkou důležitost starým
 +i novým přátelstvím a společným
 +zážitkům,​ díky nimž se mohou dále
 +vyvíjet, růst a postupně se učit
 +přebírat odpovědnost. Zároveň
 +se pro ně jedná o silný motivační
 +prvek pro jiné skautské činnosti.
 +Jen v několika případech se
 +objevila kritika ve smyslu: „roveři
 +se zajímají více o opačné
 +pohlaví a alkohol než o podstatu
 +skautingu“.
 +
 +===== Jednou skautem, =====
 +
 +navždy skautem
 +Roveři milují přátele a dobrodružství.
 +Projevuje se u nich touha
 +poznávat neobjevené,​ překonávat
 +své vlastní limity a navazovat
 +nové kontakty. Skauting pro řadu
 +respondentů nebyl jen jedním
 +z kroužků, na které jako dítě
 +chodili po škole, ale stal se pro ně
 +součástí životního stylu a zaujímá
 +své místo vedle dalších zájmů.
 +Pro rovera je skauting jednou
 +z možností, jak se realizovat v touze
 +vykročit z každodennosti,​ užít si
 +zábavu a objevovat nové možnosti.
 +Zároveň je i místem, kde může nalézt
 +podobně naladěné lidi. Tenčí
 +se hranice mezi skautským a neskautským
 +a skautským programem
 +na skautských akcích (oslavy, grilovačky,​
 +zážitkové akce apod.). Zároveň
 +už pro ně leckdy není důležité,​
 +jestli jsou s nimi na těchto akcích
 +jenom skauti, podstatné je, že tito
 +lidé jsou na stejné vlně. Čistě dobročinné
 +a pro okolí prospěšné akce
 +ve smyslu hesla „Sloužím!“ nemají
 +podle odpovědí v našem dotazníku
 +v programech roverů zdaleka
 +tak pevné místo. Jako dostatečné
 +naplňování tohoto hesla je zřejmě
 +většinou brána aktivní pomoc
 +u oddílu. Záhada je vyřešena. Roveři
 +v současné době v České republice
 +skutečně existují a minimálně
 +v jejich hlavách vnímají rovering
 +jako příležitost,​ jak transformovat
 +skautské hodnoty do reálného
 +života, dokázat přebrat zodpovědnost
 +za své činy a nebát se toho, co
 +přijde. Jak je to v realitě, to už je
 +na jinou debatu.
 +
 +==== O dotazníku ====
 +
 +Byl získán seznam všech skautů,
 +kteří jsou evidovaní ve výchovné
 +kategorii roveři a rangers. Polovina
 +z nich měla uvedenou ve skautisu
 +e-mailovou adresu. Vygenerováno
 +bylo náhodným výběrem
 +500 roverů, kteří byli osloveni
 +s účastí na dotazníku. Podařilo
 +se získat odpovědi od dvou set
 +respondentů. Data byla sbírána
 +od 2. února do 12. února.
 +Dotazník k nahlédnutí zde:
 +[[http://​bit.ly/​vyzkumroveringu]]
 +
 +==== Jaké druhy akcí byly nejčastěji skloňovány v souvislosti s činností jejich kmene ====
 +
 +  * víkendové akce
 +  * výpravy po ČR i do zahraničí
 +  * účast na větších roverských akcích
 +  * kulturní akce, oslavy
 +  * méně často pořádání (nebo spoluúčast) brigád, dobročinných či střediskových akcí
 +
 +==== Jaké pojmy byly nejčastěji skloňovány v souvislosti se smyslem roveringu ====
 +
 +  * výchova (k odpovědnosti)
 +  * osobní rozvoj
 +  * motivace, zážitky, odreagování
 +  * udržení se ve skautu
 +  * pomoc oddílu, středisku
 +  * alternativa k vedení oddílu
 +  * formování vztahů, prohlubování a navazování přátelství
 +
 +====== Infografika:​ Kde jsou v Česku roveři ======
 +Podařilo se nám získat data o umístění veškerých registrovaných roverských
 +kmenů v České republice a dali jsme dohromady exkluzivní mapu, která
 +zobrazuje, kde se jednotlivá seskupení nachází.
 +
 +--- //[KLÁRA PROCHÁZKOVÁ – RAJČE]] časopis Kmen, únor 2018, ročník21, číslo 103//
 +
 +Kompletní seznam roverských kmenů v České republice naleznete na tomto odkaze: [[http://​bit.ly/​kmenyvcr]]
 +
 +{{ ::​maparskmeny.jpg?​800 |}}
 +{{ :​maparskmeny02.jpg?​800 |}}